Rejestr VAT

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Czym jest rejestr zakupu i sprzedaży VAT? Jakie informacje powinny się znaleźć w rejestrze VAT? W jaki sposób należy prowadzić rejestr VAT? Jakich wydatków nie trzeba ujmować w rejestrze VAT? To najczęściej zadawane pytania w zagadnieniu o ewidencji – rejestru VAT, odpowiemy sobie na nie w poniższym artykule.

Najlepiej zacząć od ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 art. 109 ust3., która traktuje o tym, że podatnik ma obowiązek prowadzić ewidencję dla celów VAT. Ustawa wskazuje, że podatnicy VAT czynni, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust.1 lub art. 82 ust. 3 (zwolnienie przedmiotowe) oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie podmiotowe ustawy o VAT), mają obowiązek prowadzić tzw. ewidencję standardową.

Księgowość internetowa

Zarejestruj się w intaxo.pl i prowadź księgowość swojej firmy samodzielnieZakładam konto


Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT muszą prowadzić ewidencje – rejestr VAT. Ewidencjonują w niej zakupy oraz sprzedaż, która związana jest z towarami i usługami zawierającymi VAT. Nie ma wzoru rejestru VAT wskazanego przez Urząd Skarbowy. Podatnik samodzielnie sporządza taki wzór dostosowując go do swoich potrzeb, najczęściej w dwóch osobnych ewidencjach sprzedaży i zakupów, w pierwszej ujmuje dokonaną sprzedaż, a w drugiej zakup.

Ewidencję VAT prowadzi się w celu rozliczenia podatku od towarów i usług. Należy w rejestrze ujmować faktury zakupowe, umożliwi to odliczenie podatku naliczonego. Dzięki prawidłowo sporządzonej ewidencji sprawnie przygotowuje się deklaracje VAT miesięczne lub kwartalne do składania których podatnik jest zobligowany.

Ustawodawca w ustawie o VAT dokładnie określił, co w rejestrze VAT winno się znaleźć: kwoty określone w art. 90 ustawy o VAT, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku VAT należnego, kwoty podatku VAT naliczonego obniżające kwotę VAT należnego oraz kwotę podatku VAT podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art.125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT nie dotyczy podatników zwolnionych podmiotowo z VAT oraz przedsiębiorców wykonujących czynności wyłącznie zwolnione z podatku od towaru i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie podmiotowe ustawy o VAT)

W ewidencji VAT nie trzeba ewidencjonować zakupów związanych z czynnościami nieopodatkowanymi, wyłącznie czynnościami zwolnionymi oraz z czynnościami przy których nie ma przedsiębiorca prawa do odliczenia podatku naliczonego. W wymienionych wyżej sytuacjach podatnik nie ma obowiązku ujmować w rejestrze zakupów VAT, związanych ze sprzedażą nieopodatkowaną lub gdy zakupy te nie dają możliwości odliczenia VAT-u naliczonego. Wyżej wymienione wydatki nie mają znaczenia przy rozliczaniu podatku od towarów i usług, a tym samym nie wpływają na kwotę podatku VAT jaką należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego.