Instrukcja obsługi


Wprowadzenie

Intaxo jest aplikacją typu SaaS (oprogramowanie jako usługa). Do pracy z programem wymagany jest dostęp do internetu i konto użytkownika. W celu założenia konta należy przejść do podstrony rejestracji i wypełnić poprawnie formularz. Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji użytkownik zostaje poinformowany o tym fakcie odpowiednim komunikatem z formularzem logowania.


Każdorazowe skorzystanie z programu wymaga zalogowania niezależnie od platformy na której pracujemy. W przypadku aplikacji mobilnych istnieje możliwość zapamiętania sesji tak aby logowanie nie było konieczne przy każdym uruchomieniu aplikacji.Pierwsze uruchomienie

Niezwłocznie po pierwszym logowaniu wymaga się od użytkownika skonfigurowania program przynajmniej w podstawowej formie tj. uzupełnieniu danych teleadresowych firmy oraz pozostałych danych niezbędnych do prawidłowego wystawiania faktur. Bez prawidłowo przeprowadzonej konfiguracji wystawione faktury będą niekompletne. Szczegółowa konfiguracja opisana została w dziale konfiguracja.


Konfiguracja

Konfigurację należy przeprowadzić po pierwszym uruchomieniu programu oraz w sytuacji gdy zmianie ulegną dane firmy mające wpływ na zawartość wystawianych faktur i obliczeń księgowych (np. zmiana miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i Urzędu Skarbowego, sposobu rozliczania PIT itp.). Pozostałe sytuacje są opcjonalne i zależą wyłącznie od użytkownika.


Dane firmy

Dane te ustawia się w części firma i stanowią podstawę konfiguracji. Praca z programem bez przejścia przez tą część konfiguracji jest bezcelowa i może narazić wystawiającego faktury na poważne konsekwencje ze strony Urzędu Skarbowego.


Program umożliwia podanie wszystkich danych identyfikujących firmę tj. pełną nazwę, adres siedziby, telefony, e-mail, stronę internetową, adres korespondencyjny. Oprócz w.w. danych należy podać dane podatkowe takie jak rodzaj działalności (działalność jednoosobowa, spółka), zwolnienie z VAT (wraz z podstawą), numery NIP, NIP-EU, REGON, KRS.


Ważne jest aby wpisać numery rachunków firmy oraz osoby wystawiające faktury (sprzedawcy). Program umożliwia podanie dowolnej ilości numerów rachunków i sprzedawców.


Konto

Ta część umożliwia zmianę hasła, wybór pakietu (fakturowanie, księgowość), nadanie uprawnień dostępu do konta innym użytkownikom (np. pracownikom, księgowej), opłacenie abonamentu lub w przypadku rezygnacji z programu zamknięcie konta.


Dokumenty

W części dokumenty konfiguruje się słowniki używanych jednostek miar, grup kontrahentów/produktów, formy i terminy płatności. Ponadto możliwy jest wybór wyglądu faktury, zmiana drukowanych na fakturach uwag i informacji podatkowych.


Księgowość

Konfiguracja księgowości przeznaczona jest dla użytkowników korzystających z modułu księgowości. W części tej użytkownik winien podać wszystkie pozostałe dane firmy, których nie podał w części firma a które są niezbędne dla prawidłowej pracy modułu księgowości. Ponadto podać należy dane identyfikacyjne właściciela firmy (drukowane będą na deklaracjach PIT/VAT). Użytkownicy, którzy nie rozpoczęli pracy z programem w styczniu winni skonfigurować część przeniesienie księgowości chyba, że jest to pierwszy miesiąc działalności. Ponadto należy szczegółowo podać dane niezbędne dla obliczenia podatków i składek ZUS. Ponieważ dane te podawane są chronologicznie należy na ich wpisanie poświęcić więcej uwagi.


Wystawianie faktur

W celu wystawienia faktury sprzedaży należy kliknąć przycisk nowy dokument. Wyświetli się okno faktura, w którym należy uzupełnić wszystkie niezbędne do wystawienia faktury dane. Okno to podzielone jest na trzy części tj. dane podstawowe, pozostałe dane i podgląd wydruku.


Program umożliwia wystawianie faktur VAT, faktur proforma, faktura VAT marża oraz faktur zaliczkowych i końcowych.


Numeracja faktur odbywa się półautomatycznie tzn. program proponuje kolejny numer faktury na podstawie ustawionego przez użytkownika formatu i ostatniej wystawionej w miesiącu/roku faktury. Zmiana numeru na wyższy/niższy powinna odbywać się przez kliknięcie przycisków + lub -. Ręczna edycja numeru faktury (niezależna od formatu) jest możliwa ale wymaga szczególnej ostrożności i nie gwarantuje poprawnej numeracji kolejnych faktur. Funkcjonalność tą należy stosować tylko w sytuacjach wyjątkowych i tylko w celu specjalnego oznaczenia faktur.


Po wystawieniu (zapisaniu zmian) wygląd faktury można sprawdzić w zakładce podgląd wydruku. W prawym górnym roku podglądu widoczny jest przycisk trybu pełnoekranowego. Jego naciśnięcie maksymalizuje (lub zmniejsza) wydruku.


Faktury korygujące

Aby wystawić fakturę korygującą należy otworzyć fakturę, która ma zostać skorygowana i nacisnąć znajdujący sie w lewym dolnym rogu przycisk wystaw fakturę korygującą. Naciśnięcie w.w. przycisku zmieni wygląd formularza w sposób umożliwiający wystawienie korekty. W formularzu tym w części towary i usługi podajemy tylko dane PO KOREKCIE. Dane przed korektą są pamiętane przez aplikację ale nie pokazywane. Naciśnięcie przycisku zapisz wystawia fakturę korygującą, której prawidłowość można stwierdzić na podglądzie wydruku.


Klonowanie faktur

W celu wystawienia podobnej faktury można skorzystać z funkcji klonuj dostępnej pod przyciskiem w lewej dolnej części okna edycji faktury. Wypełnianie formularza klonowania odbywa się analogicznie jak przy wystawianiu nowej faktury z tą różnicą, że dane o nabywcy, odbiorcy, produktach, cenach, walucie oraz innych podpowiadane są z faktury klonowanej.


Wprowadzanie kosztów

Oprócz faktur sprzedaży program pozwala na ewidencję kosztów prowadzonej działalności. Wprowadzanie faktur kosztowych jest niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania modułu księgowości online aczkolwiek moduł ten jest dostępny niezależnie czy użytkownik korzysta z księgowości czy tylko z modułu fakturowania.


Koszty podzielone zostały na:

  • opłaty za media
  • zakup towarów i materiałów
  • koszty paliwa
  • koszty pojazdu
  • koszty leasingu
  • pozostałe koszty


Podział ten jest niezbędny w celu prawidłowej ewidencji faktur kosztowych w książce przychodów i rozchodów (w zależności od typu koszt trafia do odpowiedniej kolumny w KPiR).


Poza typowymi kosztami możliwa jest ewidencja pojazdów i środków trwałych. Wprowadzenie pojazdu firmowego lub środka trwałego skutkuje automatycznym przeliczeniem amortyzacji i uwzględnieniu jej w KPiR i tym samym podatku dochodowym.


Moduł księgowości

Moduł księgowości internetowej Intaxo pozwala na prowadzenie Książki przychodów i rozchodów, ewidencji VAT sprzedaży i zakupów, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz obliczanie podatku VAT i generowanie deklaracji podatkowych. Księgowość jest całkowicie zautomatyzowana przez co użytkownik po prawidłowej konfiguracji w.w. modułu nie musi dokonywać żadnych innych czynności oprócz wystawiania faktur i wprowadzania kosztów.


Książka przychodów i rozchodów

KPiR to podstawowa funkcjonalność modułu księgowości. W oparciu o nią obliczane są zaliczki na podatek dochodowy. Jest ona generowana automatycznie na podstawie wystawionych dokumentów sprzedaży i zakupu oraz amortyzacji ŚT.


Rejestr VAT sprzedaży i zakupów

Do prowadzenia rejestru VAT zobligowani są prowadzący działalność gospodarczą podatnicy VAT. Tak więc część ta nie jest dostępna dla tzw. nie-vatowców (użytkownik ma możliwość określenia czy jest czy nie jest VAT-owcem w konfiguracji programu). Rejestr zawiera wszystkie zdarzenia gospodarcze wynikające z wprowadzonych faktur sprzedaży lub zakupu. Rejestry ten jest ewidencją pomocniczą do rozliczania podatku VAT.