Regulamin serwisu Intaxo

z dnia 1 stycznia 2024 r.


I. Definicje

 • 1. Operator - INTAXO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600) przy ul. Gliwicka 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000510500; NIP: 6452539456; REGON: 243501610, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, będąca właścicielem i administratorem Serwisu.
 • 2. Użytkownik - przedsiębiorca w rozumieniu 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz prowadzący księgowość uproszczoną w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, która zawarła z Operatorem Umowę o świadczenie Usług Serwisu, przy czym w zakresie udostępnienia przez Operatora programu do prowadzenia księgowości uproszczonej Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.
 • 3. Umowa - umowa o świadczenie Usług Serwisu zawarta w języku polskim pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu w formie elektronicznej; zawarcie Umowy następuje poprzez wypełnienie formularza, akceptację Regulaminu oraz zapłatę opłat abonamentowych wynikających z Cennika, przy czym za moment zapłaty uważa się dzień uznania wskazanego rachunku bankowego Operatora.
 • 4. Regulamin - niniejszy Regulamin.
 • 5. Serwis - należący do Operatora i prowadzony przez Operatora Serwis INTAXO, udostępniony pod adresem http://intaxo.pl lub za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne pracujące w systemie Android , obsługiwany i administrowany przez Operatora.
 • 6. Usługi - świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną usługi księgowe polegające na wsparciu fakturowania w ramach poszczególnych funkcjonalności, prowadzenia księgowości uproszczonej przez Użytkownika, poprzez udostępnienie Użytkownikowi przez Operatora funkcjonalności Serwisu polegających na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetworzenia przez Operatora na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron; dane są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Usługi świadczone są w języku polskim.
 • 7. Login użytkownika - adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego loguje się do Serwisu i służący ponadto do komunikacji z Użytkownikiem.
 • 8. Hasło użytkownika - ciąg znaków utworzony w Serwisie przez Użytkownika o długości co najmniej 8 znaków, z tego co najmniej jedna duża litera oraz jedna cyfra, mający charakter poufny, służący do autoryzacji logowania Użytkownika w Serwisie.
 • 9. Przerwa techniczna - czas niedostępności Serwisu dla Użytkownika spowodowany wykonywaniem niezbędnych czynności związanych z obsługą techniczną.
 • 10. Cennik - publikowana na stronie głównej Serwisu informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za Usługi, zakres i warunki świadczenia Usług nieodpłatnie, która stanowi załącznik do Regulaminu. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.
 • 11. Opłata abonamentowa lub Abonament – rozumie się przez to opłatę uiszczaną przez Użytkownika z góry z tytułu świadczenia Usług. Opłata jest niepodzielna i dotyczy pełnego miesiąca kalendarzowego; ustalana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się na stronie www.intaxo.pl, obowiązującym w chwili wybrania przez Użytkownika danej Usługi.
 • 12. Okres Abonamentowy – nieprzerwany dwunastomiesięczny okres w jakim świadczona jest przez Operatora usługa dostępu do funkcji Serwisu przez Użytkownika.
 • 13. Okres testowy – okres, podczas którego Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z Serwisu, służący zapoznaniu się Użytkownika z funkcjonalnością Serwisu. Długość okresu testowego określony jest w aktualnej ofercie Operatora dostępnej na stronie www.intaxo.pl. Użytkownik uprawniony jest do skorzystania z okresu testowego tylko jeden raz.
 • 14. Faktura - przesyłana w formie elektronicznej faktura przesyłana, w tym udostępniana w formie elektronicznej, w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 15. Informacje Poufne - Wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej i chronione przed dostępem osób trzecich informacje, mające związek ze Stronami, będące natury technicznej, technologicznej, handlowej, finansowej, organizacyjnej lub innej, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, i co do których zostały podjęte czynności odnośnie zachowania ich w poufności i przekazane jednej Stronie przez drugą w ramach wykonywania Umowy, jak również dane osobowe posiadane i przetwarzane przez Strony zgodnie z przepisami prawa. Nie stanowią Informacji Poufnych: a) informacje zawarte w jawnych i powszechnie dostępnych dokumentach, rejestrach, publikacjach, a także zawarte w materiałach reklamowych i promocyjnych, skierowanych do nieograniczonej liczby odbiorców; str. 4 b) informacje, które w chwili zawarcia Umowy są powszechnie znane lub zostały uprzednio opublikowane; c) informacje, które zostały uzyskane przez Stronę od osoby trzeciej, będącej w prawnie uzasadnionym posiadaniu tej informacji i jednocześnie nienaruszającej żadnych obowiązków wynikających z zawartej Umowy ani wymogów prawnych względem Strony niniejszej Umowy, ani żadnej innej osoby; d) okoliczność zawarcia Umowy.
 • 16. Strona - Użytkownik lub Operator.
 • 17. Rozporządzenie lub RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • 18. Dane Osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, gromadzone i przetwarzane przez Administratora Danych w celu wykonania Umowy, na zasadach określonych w Regulaminie;


II. Ogólne Warunki Świadczenia Usług

 • 1. Operator świadczy Usługi na rzecz Użytkowników na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 2. Regulamin określa zasady oraz czynności techniczne związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, za pomocą Serwisu. Dostęp Użytkowników do poszczególnych funkcjonalności następuje po zalogowaniu się w Serwisie.
 • 3. Dostęp do Serwisu mają wyłącznie Użytkownicy, którzy prawidłowo przeszli przez proces rejestracji. Użytkownik w udostępnionym przez Operatora Serwisie jest uprawniony do wskazania osób upoważnionych do korzystania z Serwisu w jego imieniu. Użytkownik nadaje osobom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym osobny login i hasło umożliwiające im zalogowanie się do Serwisu.
 • 4. Majątkowe Prawa autorskie do Serwisu lub związane z Serwisem należą do Operatora, lub zostały udostępnione na podstawie ważnie zawartych umów licencyjnych, podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i nie mogą być powielane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Operatora.
 • 5. Miejscem przechowywania dokumentacji księgowej związanej z Usługami jest adres Użytkownika wskazany w zgłoszeniu NIP-2.


III. Zawarcie, czas trwania, zmiana i rozwiązanie umowy

 • 1. Użytkownik przed zarejestrowaniem się do Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść.
 • 2. Dostęp do Serwisu uzyskują Użytkownicy, którzy prawidłowo przeszli proces rejestracji w Serwisie, z tym że dostęp do Usług odpłatnych Użytkownik uzyskuje po dokonaniu opłaty zgodnie z Cennikiem, chyba że regulamin określający zasady świadczenia danej Usługi stanowi inaczej.
 • 3. Podczas rejestracji do Serwisu Użytkownik wprowadza Login i Hasło.
 • 4. Użytkownik zobowiązany jest przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i wygenerowaniem pierwszego dokumentu, do wprowadzenia prawidłowych, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych (imię i nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, NIP (jeżeli posiada), adres poczty elektronicznej) co umożliwi mu prawidłowe korzystanie z funkcji Serwisu.
 • 5. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w pkt. 4 powyżej, Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu administracyjnym.
 • 6. Użytkownik może wybrać jeden z pakietów oferowanych przez Operatora Usług (moduł) i korzystać z dostępnych w nim funkcjonalności, których szczegółowy opis znajduje się na stronie Serwisu www.intaxo.pl zgodnie z Cennikiem oraz Regulaminem.
 • 7. Po dokonaniu przez Użytkownika opłaty za wybraną Usługę, Użytkownik uzyskuje dostęp do danej Usługi zgodnie z zakresem wymienionym w Cenniku. Świadczenie Usług rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Użytkownika płatności zgodnie z Cennikiem, chyba że Cennik lub Regulamin stanowi inaczej. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
 • 8. Operator świadczy Usługi przez Okres Abonamentowy.
 • 9. Użytkownik po upływie Okresu Abonamentowego, w celu dalszego korzystania z Usług Serwisu, powinien dokonać opłaty za kolejny Okres Abonamentowy zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 • 10. Użytkownik zobowiązany jest dokonywać opłat za korzystanie z Usług zgodnie z Cennikiem za każdy Okres Abonamentowy.
 • 11. Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik może skorzystać z okresu testowego zgodnie z aktualną ofertą i przez okres wskazany w aktualnej ofercie Operatora. Po upływie okresu testowego, Użytkownik – jeśli nadal zamierza korzystać z Usług oferowanych przez Operatora – zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z Serwisu według Cennika.
 • 12. W razie niedokonania płatności za przedłużenie Okresu abonamentowego, Użytkownik zachowuje prawo do bezpłatnego dostępu do Usług oferowanych przez Operatora, wyłącznie w zakresie opisanym na stronie www.intaxo.pl lub w Cenniku jako bezpłatne.
 • 13. W przypadku rezygnacji lub nieopłacenia Abonamentu za korzystanie z Serwisu, Użytkownik zachowuje prawo do bezpłatnego dostępu do Usług, opisanych na stronie www.intaxo.pl lub w Cenniku jako bezpłatne oraz do danych księgowych za okresy, za które dokonał płatności.
 • 14. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usług odpłatnych w trakcie Okresu Abonamentowego, opłata uiszczona przez Użytkownika za ten okres nie podlega zwrotowi.
 • 15. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu (w szczególności w zakresie związanym z rozszerzeniem funkcjonalności Serwisu, funkcjonalności istniejących Usług lub wprowadzeniem nowych Usług), Cennika, o czym bezzwłocznie poinformuje za pośrednictwem Serwisu.


IV. Zakres Usług

 • 1. Operator świadczy Usługi polegające, w zależności od wybranego przez Użytkownika pakietu świadczonych Usług (modułu) na udostępnieniu:
  • a. programu do fakturowania,
  • b. programu do prowadzeniu księgowości uproszczonej, umożliwiającego przetwarzanie, przesyłanie i przechowywanie obrazów dokumentów księgowych, w zakresie związanym wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą Użytkownika.
  • c. umożliwieniu Użytkownikowi prowadzenia stałej kontroli stanów magazynowych
 • 2. Usługi świadczone są w formie udostępnionych w Serwisie modułów. Z uwagi na funkcjonalności i powiązania pomiędzy modułami, skorzystanie z konkretnego modułu może wiązać się z koniecznością korzystania z innych modułów. Operator może wprowadzać nowe moduły.
 • 3. Operator może prowadzić okresowe promocje na odrębnych zasadach.
 • 4. Dla uchylenia wątpliwości, Usługi Operatora nie obejmują:
  • a. przechowania dokumentacji rachunkowo – księgowej Użytkownika;
  • b. reprezentacji Użytkownika w postępowaniach podatkowych i administracyjnych;
  • c. sporządzania sprawozdań finansowych, wystawiania faktur i innych dokumentów księgowych w imieniu Użytkownika;
  • d. usług doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U.2011.41.213 ze zm.)
 • 5. Użytkownik we własnym zakresie zapewnia archiwizację faktur przesyłanych drogą elektroniczną oraz dokumentów księgowych zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. z dnia 29 lipca 2011 r. , Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm. ) – dalej Ustawa o VAT.


V. Obowiązki Użytkownika

 • 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, także w zakresie czynności bezpośrednio prowadzących do skorzystania z Usługi, w szczególności transferu danych.
 • 2. Użytkownik zobowiązany jest, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i przed wytworzeniem pierwszego dokumentu, do wprowadzenia prawidłowych, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych konfiguracyjnych, co umożliwi mu prawidłowe korzystanie z funkcjonalności Serwisu.
 • 3. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • a. zapoznania się z opisem działania Serwisu i jego poszczególnych funkcji, znajdującym się w Serwisie w zakładce Moduły w Programie;
  • b. stosowania się do zaleceń i instrukcji wynikających bądź z opisu, bądź pojawiających się w trakcie użytkowania Serwisu.
 • 4. Użytkownik zobowiązany jest ponadto:
  • a. posiadać oryginały (w przypadku faktur sprzedaży – kopie) dokumentów ewidencjonowanych za pomocą Serwisu;
  • b. kontrolować dokumenty ewidencjonowane w Serwisie pod względem formalnym i rachunkowym;
  • c. opisywać oryginały dokumentów zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.);
  • d. wystawiać faktury sprzedaży z właściwymi stawkami podatku VAT dla sprzedawanych towarów/usług;
  • e. zachowywać kopie wystawionych lub wygenerowanych za pomocą Serwisu dokumentów, w tym w szczególności faktur sprzedaży, rejestrów podatku VAT, podatkowej książki przychodów i rozchodów, w postaci wydruków lub zapisu elektronicznego wykonanego poza Serwisem.
 • 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność dokumentów ewidencjonowanych w Serwisie ze stanem faktycznym.
 • 6. Użytkownik zobowiązany jest do kontrolowania oraz weryfikacji danych oraz numerów kont bankowych kontrahentów, wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej z użyciem Usługi.


VI. Obowiązki Operatora

 • 1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Operator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia pełnej, całodobowej dostępności i funkcjonalności Serwisu.
 • 2. Operator dołoży należytej staranności w zakresie bieżącego aktualizowania Serwisu zgodnie ze zmianami przepisów prawa mającymi wpływ na właściwe działanie Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności.


VII. Wymagania Techniczne

 • 1. Aby skorzystać z Serwisu, Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić urządzenie z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML oraz konto poczty elektronicznej i telefon mobilny do odbierania wiadomości.
 • 2. Do przeglądania lub drukowania wydruków generowanych przez Serwis, Użytkownik powinien zainstalować, we własnym zakresie i na własny koszt, program do przeglądania i drukowania plików w formacie PDF.
 • 3. Operator nie jest zobowiązany do świadczenia Usług na rzecz podmiotów nie spełniających powyższych wymagań technicznych.


VIII. Zasady Bezpieczeństwa

 • 1. Użytkownik powinien korzystać tylko z urządzeń wyposażonych w firewall i samoaktualizujący się program antywirusowy; Użytkownik nie powinien korzystać z urządzeń niezabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych, lub w warunkach umożliwiających wgląd do danych osobom trzecim.
 • 2. Użytkownik w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, powinien na bieżąco instalować dostępne aktualizacje programów, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 • 3. Połączenia z Serwisem, także w procesie rejestracji i pierwszego logowania, następują przy użyciu bezpiecznego szyfrowanego protokołu https://.
 • 4. Użytkownik powinien ponadto:
  • a. na bieżąco sprawdzać informacje o ważności i weryfikacji certyfikatu bezpieczeństwa.
  • b. stosować odpowiednio mocne hasła. Nie należy zapisywać haseł do Serwisu ani udostępniać danych dostępowych osobom do tego nieupoważnionym.
  • c. unikać klikania w podejrzane linki w poczcie elektronicznej.
 • W razie zauważenia jakichkolwiek oznak nieprawidłowego działania Serwisu, podejrzanych treści lub podjęcia wątpliwości co do funkcjonowania Serwisu, Użytkownik powinien natychmiast przerwać połączenie i zgłosić zauważone nieprawidłowości Operatowi.


IX. Dane Osobowe I Polityka Prywatności

 • 1. Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE udostępnianych przez Użytkowników w celu umożliwienia Operatorowi świadczenia na ich rzecz im usług Serwisu będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.
 • 2. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Operator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Operatora oraz w celu prawidłowej realizacji Usługi
 • 3. Operator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  • a. nazwisko i imiona;
  • b. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • c. adres zameldowania na pobyt stały;
  • d. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
  • e. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Użytkownika;
  • f. adresy elektroniczne Użytkownika.
 • 4. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Operator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 • 5. Operator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu (dane eksploatacyjne):
  • a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
  • b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  • c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  • d. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
 • 6. Dane Osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Operatora w celu wykonania Umowy i prawidłowego świadczenia Usług i tylko w takim zakresie, w jakim jest to uzasadnione wyżej wymienionym celem.
 • 7. Dane Osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • 8. Dane Osobowe Użytkownika, będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz po jej ustaniu przez okres uzasadniony terminami przedawnień w postępowaniach podatkowych oraz cywilnych.
 • 9. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, jednakże wykonywanie takich uprawnień może utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie Umowy i spowodować jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym przez Operatora.
 • 10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • 11. Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych jest dobrowolne aczkolwiek jest warunkiem zawarcia Umowy na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 12. Dane Osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane przez Operatora w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 • 13. Operator jest Odbiorcą innych Danych Osobowych niż dane osobowe Użytkownika, takich jak w szczególności dane osobowe zawarte na dokumentach rachunkowych i przekazanych mu w celu wykonania Umowy. Administratorem takich danych osobowych jest Użytkownik.
 • 14. Operator udostępnia system szyfrowania danych SSL zapobiegający pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • 15. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • a. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • c. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • 16. Korzystanie ze świadczonych Usług może wymagać udzielenia zgody na przechowywanie przez Operatora informacji, w szczególności niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies), lub dostęp do przechowywanych plików tego rodzaju, na urządzeniu Użytkownika. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, a także mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 • 17. Operator może stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • d. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do Usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • e. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • f. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • g. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie domyślnego sposobu sortowania, wyglądu strony internetowej itp.
 • 18. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Operator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych Usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.


X. Wynagrodzenie

 • 1. Z tytułu świadczonych Usług pobierane są opłaty określone w Cenniku.
 • 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest płatne przez Użytkownika, z góry za cały Okres Abonamentowy, przelewem na rachunek Operatora wskazany w fakturze.
 • 3. Operator zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług, ich zakresu oraz limitów.
 • 4. Zmiany, o których mowa powyżej nie dotyczą wykupionych (zapłaconych) Usług.
 • 5. Faktury są wystawiane i przesyłane przez Operatora, w tym udostępniane w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu.
 • 6. Użytkownik wraz z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia faktury w formie elektronicznej.
 • 7. Użytkownik ponad powyższe z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną.


XI. Kontakt z Operatorem

 • 1. Operator zapewnia Użytkownikowi wsparcie techniczne w postaci infolinii (nr dostępny w Serwisie oraz narzędzia w Serwisie, za pomocą których należy zgłaszać wszelkie pytania i problemy związane z korzystaniem z Serwisu, jego prawidłowym działaniem i funkcjonalnościami. Pomoc techniczna czynna jest w dni robocze w godz. od 8 do 16.
 • 2. Operatorowi przysługuje prawo do Przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. Informacja o planowanych przerwach w dostępności systemu będzie przekazywana z wyprzedzeniem poprzez Serwis.


XII. Reklamacje

 • 1. Reklamacje odnośnie funkcjonowania Serwisu składane są za pośrednictwem adresu email: biuro@intaxo.pl.
 • 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • a. szczegółowy opis reklamacji, w razie potrzeby wraz z zeskanowanymi obrazami ekranu (print screeny);
  • b. datę powstania zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji;
  • c. nazwę firmy (Użytkownika);
  • d. dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym numer telefonu i poczty e-mail;
 • 3. Użytkownik może złożyć reklamację nie później niż w terminie 7 dni od zdarzenia uzasadniającego jej złożenie lub zauważonej usterki.
 • 4. Reklamacje są rozpatrywane bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia reklamacji. Użytkownik otrzymuje informację zwrotną odnośnie sposobu rozpatrzenia reklamacji.


XIII. Doręczenia, Komunikacja

 • 1. Korespondencja pisemna do Operatora będzie kierowana na adres jego siedziby wskazany w Definicjach.
 • 2. Korespondencja do Użytkownika, będzie kierowana na podany przez niego adres e-mail.
 • 3. W razie zmian danych teleadresowych Strona, której te zmiany dotyczą, obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony, pod rygorem uznania, że wszelka korespondencja kierowana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie doręczoną.
 • 4. O każdorazowym wprowadzeniu zmian w Regulaminie i/lub Cenniku, Operator informuje Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, a także poprzez publikację i udostępnienie do pobrania nowej wersji Regulaminu i/lub Cennika na stronie internetowej www.intaxo.pl.


XIV. Odpowiedzialność Operatora

 • 1. Operator odpowiada na zasadach określonych w Regulaminie, za prawidłowe działanie Serwisu, jego dostępność i funkcjonalności.
 • 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn za które odpowiada Użytkownik a w szczególności powstałe wskutek:
  • a. użycia Serwisu w sposób nieprawidłowy, lub niezgodny z Regulaminem;
  • b. błędnego wprowadzenia dokumentów;
  • c. podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych;
  • d. nieprzestrzegania przez Użytkownika Zasad Bezpieczeństwa opisanych w Regulaminie; a także z innych przyczyn niezależnych od Operatora.
 • 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zdarzeń gospodarczych ewidencjonowanych przez Użytkownika jak i treści przetwarzanych przez Użytkownika w Serwisie dokumentów.
 • 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek braku dostępu Użytkownika do Internetu i spowodowaną tym niedostępność, ograniczoną dostępność czy też niewłaściwe działanie Serwisu.
 • 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
  • a. powstałe z powodu wstrzymania działania Serwisu wskutek Przerw technicznych;
  • b. bezpośrednio lub pośrednio poniesione przez Użytkownika, w tym szkody z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej, powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu lub jakiejkolwiek jego części.
 • 6. Wyłącza się odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi.


XV. Zakaz Cesji

 • 1. Użytkownik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy zawartej w trybie opisanym w Regulaminie, na stronę trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
 • 2. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy przypadku przekształcenia formy prawnej Użytkownika na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych, o ile nie powoduje to powstania obowiązku prowadzenia pełnej księgowości. W takim przypadku Umowa wygasa z dniem przekształcenia.


XVI. Informacje Poufne

 • 1. Informacje Poufne mogą być ujawniane drugiej Stronie wyłącznie wówczas, gdy udostępnienie Informacji Poufnych jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowych relacji między Stronami oraz dla celów wykonania Umowy.
 • 2. Każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania swoich Pracowników oraz Współpracowników – w szczególności serwisantów systemów IT lub obsługi infolinii – o istnieniu Umowy i treści niniejszej klauzuli poufności oraz do poinstruowania ich i zobowiązania do traktowania Informacji Poufnych zgodnie z jej warunkami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celach serwisowania Serwisu, jego utrzymania, konserwacji, jak również jego ulepszeń oraz udzielania pomocy Użytkownikowi przy rozwiązywaniu problemów z korzystaniem z Serwisu, dostęp do niektórych Informacji Poufnych mogą uzyskać Współpracownicy Operatora, co nie stanowi naruszenia Umowy.
 • 3. Każda ze Stron zgadza się utrzymać w poufności, z zachowaniem najwyższej staranności, wszelkie Informacje Poufne uzyskane od drugiej Strony, zarówno przed, jak i po dniu zawarcia Umowy oraz zgadza się, że nie ujawni ani świadomie nie wykorzysta żadnych z tych informacji do celów niedozwolonych Umową oraz przepisami prawa.
 • 4. Informacje Poufne nie będą kopiowane ani reprodukowane w żaden sposób, tak w całości, jak i w części, i nie zostaną ujawnione, wypożyczone ani przekazane innym podmiotom bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, której informacje te dotyczą.
 • 5. W przypadku rozwiązania Umowy czy ustania jakichkolwiek relacji biznesowych wynikłych z Umowy, a także, jeżeli Strona wystąpi ze stosownym żądaniem, druga Strona bezzwłocznie zwróci Stronie żądającej bez wyjątku wszelkie informacje, dokumentacje, zapisy, noty, podsumowania oraz im podobne wraz z wszelkimi kopiami, jakie Strona wykonała na podstawie przekazanych Informacji Poufnych.


XVII. Postanowienia Końcowe

 • 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne z mocy prawomocnego wyroku sądu lub decyzji innego uprawnionego do tego organu władzy publicznej, Strony niezwłocznie podejmą negocjacje w celu zastąpienia nieważnych postanowień innymi postanowieniami, które będą realizować możliwie zbliżony cel gospodarczy.
 • 2. Postanowienia ust. 1 powyżej stosuje się również, jeżeli po dniu rozpoczęcie świadczenia Usług przez Operatora wejdą w życie przepisy prawa, na skutek których którekolwiek z postanowień Regulaminu stanie się nieważne.
 • 3. Spory mogące powstać na tle stosowania postanowień Umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.
 • 4. Strony, przed skierowaniem danego sporu na drogę sądową, zobowiązują się do podjęcia próby jego polubownego załatwienia, przy czym Strony ustalają, iż polubowne załatwienie danego sporu nie jest możliwe, jeżeli Strony nie uzgodnią stanowiska w ciągu 30 dni od daty doręczenia pierwszego pisma przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w sprawie objętej sporem.
 • 5. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Cennik.