Kto skorzysta, gdy Wzrośnie ulga na dzieci?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Na mocy znowelizowanej ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku Art. 27f tejże ustawy opisuje komu przysługuje prawo do skorzystania z podwyższonej ulgi na dzieci w rozliczeniu rocznym PIT za 2014 rok. W dniu 24 listopada 2014 roku ustawę zmieniającą zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci podpisał Prezydent.

Nowa zmiana zakłada podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 procent, a skorzystać z niej będą mogły wszystkie rodziny, w których co najmniej jedno z rodziców składa zeznanie roczne na formularzu PIT.

Z ulgi prorodzinnej nie mogą skorzystać rolnicy, którzy nie składają rozliczenia rocznego w formie PIT. Jak również rodzice, którzy uzyskują dochody rozliczane w inny sposób niż skala podatkowa (zasady ogólne). Do rozliczeń wykluczających korzystanie z ulgi zalicza się rozliczenie liniowe tzn. opodatkowanie stawką 19 procent, a nie 18 procent (jak w zasadach ogólnych), następnie osoby otrzymujące przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym.

Wyjątek stanowi sytuacja w której wyżej wymienieni podatnicy uzyskują dochód z innych źródeł np.: wynagrodzenie za pracę, rentę czy emeryturę, które są rozliczane według skali podatkowej. Wówczas mogą skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym z tytułu tych dochodów. Zgodnie z art. 27f. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z ulgi nie mogą skorzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni jeżeli dziecko z nimi nie zamieszkuje.

Komu przysługuje prawo do skorzystania z podwyższonej ulgi na dzieci w rozliczeniu rocznym PIT za 2014 rok?

Przede wszystkim skorzystać z ulgi prorodzinnej mogą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujący dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według tak zwanej skali podatkowej.

Podatnik ma prawo skorzystać z ulgi za każdy miesiąc kalendarzowy, na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego (jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało) lub sprawował opiekę w formie rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Ponadto prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej mają rodzice bez względu na wiek dzieci, jeżeli uzyskiwały pielęgnacyjny zasiłek lub rentę socjalną (renta dzieci nie stanowi dochodu), również na dzieci pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia uczące się lub studiujące w kraju lub za granicą zgodnie z przepisami o systemie oświaty oraz w roku podatkowym nie przekroczyły dochodu 3089 złotych z wykonywanej pracy.

Jaka jest wysokość ulgi prorodzinnej?

W zeznaniu rocznym za 2014 rok rodzice w ramach ulgi prorodzinnej mogą odliczyć na pierwsze i drugie dziecko po 1.112,04 złotych, na trzecie – 2.000,04 złotych, a na czwarte i każde kolejne po 2.700 złotych. Ponadto rodzice którzy będą mieli zbyt mały dochód, aby skorzystać z ulgi prorodzinnej mogą liczyć na zwrot przysługującej im kwoty. Z szacunkowych danych ekspertów wynika, że z nowo wprowadzonych zmian w ulgach skorzysta ponad milion rodzin.