Jakie są konsekwencje wystawienia pustej faktury?

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Podatnik jest zobligowany do dokumentowania przeprowadzanych transakcji za pomocą faktur VAT. Pojęcie "pusta faktura" jest używane w przypadku, kiedy wystawiony przez przedsiębiorcę dokument, dotyczący sprzedaży towarów i usług, nie odzwierciedla stanu faktycznego. Bywa, że podczas wystawiania faktury podatnik zrobi błąd.

Dla przykładu: na fakturze przedstawi transakcję nie zrealizowaną w rzeczywistości. Zdarza się również, że nieuczciwi przedsiębiorcy specjalnie dokonują wystawienia "pustej faktury", gdyż dzięki temu zmniejszają wysokość należnego podatku VAT swoich kontrahentów.

Fakturowanie online w intaxo.pl

Wystawiaj faktury online w aplikacji intaxo.pl Zakładam konto


Niezależnie od tego czy transakcja ujęta na fakturze VAT przedstawia stan faktyczny czy też nie to jej wystawienie zobowiązuje do zapłacenia ujętej w niej kwoty podatku VAT. Obowiązujące przepisy prawe mówią, iż podatek VAT ujęty w "pustej fakturze" nie może zostać przedstawiony w deklaracji VAT. Przedsiębiorca musi również pójść do Urzędu Skarbowego i zapłacić podatek VAT do 25 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu wystawienia faktury. W przypadku gdy podatek będzie wykazany w rejestrze sprzedaży VAT i fiskus zauważy błąd związany z wystawieniem "pustej faktury", wówczas sam dokona korekty i obniży podatek należny.

Podatnik wystawiający "puste faktury" musi się liczyć z konsekwencjami, które określa kodeks prawny skarbowy:
  • podatnik, który składając deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie,
  • kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych,
  • kto wystawia fakturę lub rachunek w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
Istnieją dwie możliwości uniknięcia przez przedsiębiorcę nieprzyjemnych konsekwencji związanych z wystawieniem przezeń pustej faktury:
  • anulowanie faktury - jest ono możliwe tylko w przypadku, gdy faktura nie trafi do obiegu prawnego - to znaczy nie zostanie przekazana odbiorcy. Wtedy oryginał oraz kopie faktury trzeba wydrukować, przekreślić i uzupełnić je odpowiednią adnotacją (np. anulowano + data + podpis). Taka adnotacja skutkuje tym, iż faktura nie będzie mogła trafić do obiegu prawnego.
  • korekta faktury - wystawiana w przypadku gdy nie jest możliwe anulowanie faktury. Obowiązujące przepisy prawne nie mówią bezpośrednio o korygowaniu "pustych faktur", taka możliwość jest jednak dopuszczalna, co wynika z interpretacji Ministra Finansów.