Amortyzacja i środki trwałe

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Środki trwałe to przedmioty wchodzące w część majątku, używane ponad rok. Muszą być w całości, sprawne do użytku i wykorzystane w działalności gospodarczej. Amortyzacja z kolei jest zużyciem środka trwałego wyrażonym w wartości pieniężnej.

Czym są środki trwałe?


Temat środków trwałych oraz ich amortyzacji jest bardzo ważną kwestia dla wszystkich przedsiębiorców chcących wykorzystać je do zabezpieczenia interesów firmy oraz zwiększenia jej zyskowności. Środki trwałe to przedmioty wchodzące w część majątku, używane ponad rok. Muszą być w całości, sprawne do użytku i wykorzystane w działalności gospodarczej. Do środków trwałych zaliczyć możemy: nieruchomości, grunty, prawa wieczystego użytkowania gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, sprzęty, maszyny, linie produkcyjne, urządzenia, środki transportu ciężarowego i osobowego, udoskonalenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy. Jak widzimy sporo rzeczy można zaliczyć do środków trwałych. Wprowadzając do firmy środek trwały należy przyjąć jego początkową wartość i w zależności od różnych czynników w inny sposób przyjmuje się te wartości. Cenę nabycia w sytuacji odpłatnego nabycia. Cenę nabycia plus wartość przychodu z tytułu rozliczenia w barterze lub naturze w sytuacji częściowo odpłatnego nabycia. Koszt wytworzenie jeżeli został wytworzony we własnym zakresie. Wartość rynkową z dnia nabycia jeżeli został nabyty w drodze darowizny lub spadku. W celu przyjęcia środka trwałego do eksploatacji należy wystawić tak zwany dokument księgowy OT.

Amortyzacja środków trwałych

Zarejestruj się i prowadź księgowość online. Teraz 30 dni za darmo.
KPiR, rejestry VAT, środki trwałe i amortyzacja.Zakładam konto

Amortyzacja środków trwałych


Podstawowym określeniem amortyzacji jest zużycie środka trwałego wyrażone w wartości pieniężnej. Amortyzacji dokonuje się poprzez odpisy amortyzacyjne w sposób systematyczny, zaplanowany i rozłożony w czasie od początkowej wartości środka trwałego. Zazwyczaj minimalna wartością środka trwałego przyjmowaną do amortyzacji jest kwota 3500 złotych, a okres amortyzacji minimum 12 miesięcy. Natomiast nie podlegają amortyzacji grunty oraz ich prawa wieczystego użytkowania, dzieła sztuki oraz eksponaty muzealne.

Istnieje kilka metod amortyzacji między opisanych poniżej. Metoda amortyzacji liniowa jest najprostszą metoda, która polega na dokonywaniu równomiernych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego. Druga co do popularności to metoda degresywna, zakłada że wraz z upływem czasu użyteczność środka trwałego się zmniejsza. Kolejna najrzadziej stosowana to metoda progresywna zwana inaczej metodą rosnących odpisów amortyzacyjnych. Polega na tym, że kwota odpisów amortyzacyjnych jest coraz większa z upływem okresu eksploatacji. I ostatnia metoda jednorazowa do wysokości 50.000 euro – jako limit jednorazowej amortyzacji.