Deklaracja VAT-5

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Deklaracja VAT-5 jest dokumentem potwierdzającym rejestrację przedsiębiorcy jako podatnika VAT w przypadku gdy chce założyć własną działalność gospodarczą..

Kiedy przedsiębiorca złoży do urzędu skarbowego formularz VAT-R zostanie mu przesłany formularz VAT-5 będący potwierdzeniem rejestracji.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 o VAT zmniejszenie sumy albo odzyskanie różnicy podatku należnego nie znajdują zastosowania wobec płatników niezarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. Oznacza to, że niezłożenie deklaracji VAT-R skutkuje tym, iż podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Wystawiaj Faktury VAT on-line

Zarejestruj się w intaxo.pl i wystawiaj faktury gdziekolwiek jesteś!Zakładam konto


Do złożenia deklaracji VAT-R zobowiązani są płatnicy podatku VAT przed dniem, w którym dokonają oni pierwszej czynności związanej ze swoja działalnością gospodarczą. Nie są do tego zobowiązani podatnicy zwolnieni z opłat podatku ze względu na limit obrotów lub zwolnienie przedmiotowe. Jednak mają oni prawo złożyć takie zgłoszenie.

Druk VAT-5 potwierdza rejestrację jako podatnika VAT czynnego, który zobowiązany jest do rozliczania podatku VAT lub jako podatnika VAT zwolnionego, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego lub zwolnienia przedmiotowego w podatku VAT.

Przy wypełnianiu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R należy pamiętać o wpisaniu następujących informacji:
 • nazwa miejscowości;
 • data wypełniania deklaracji;
 • imię i nazwisko oraz stanowisko;
 • numer NIP;
 • nazwa przedsiębiorstwa;
 • wpisujemy nadawcę i odbiorcę;
 • składamy własnoręczny podpis na dokumencie.
oraz o dołączeniu:
 • potwierdzenie nadania numeru NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej);
 • potwierdzenie wpisu firmy do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy);
 • potwierdzenia nadania numeru REGON;
 • potwierdzenie uprawnienia do korzystania z lokalu służącego do prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli oczywiście z takowego korzystamy;
 • potwierdzenia powstania działalności gospodarczej, może to być na przykład umowa z bankiem na prowadzenie rachunku dla firmy.
Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R powinno być dostarczone przez przedsiębiorcę do urzędu skarbowego w odpowiednim do tego terminie.

Po dopełnieniu formalności związanych ze zgłoszeniem rejestracyjnym VAT-R przedsiębiorca zostaje zarejestrowany jako podatnik VAT zobowiązany do rozliczania podatku VAT lub zwolniony z tego podatku.