Jak wypełnić ZUS-ZUA?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Zakładając własną działalność gospodarczą, należy wypełnić i dostarczyć do odpowiednich urzędów szereg niezbędnych dokumentów. W urzędzie miasta lub gminy składa się formularz CEIDG-1 – co prawda zawiera on część dotyczącą ubezpieczeń, ale jest to zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika. Aby przedsiębiorca zgłosił się jako ubezpieczony, w najbliższej placówce ZUS-u musi złożyć formularz ZUS ZUA.

Złożenie formularza ZUS ZUA oznacza, że przedsiębiorca jako osoba ubezpieczona podlega wszystkim ubezpieczeniom i opłaca wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne (z wyjątkiem chorobowej, która jest dobrowolna), zdrowotne oraz składki na Fundusz Pracy. Formularz ZUS ZUA wypełnia się ręcznie (druki można pobrać z Internetu lub otrzymać w każdej placówce ZUS-u) lub komputerowo, w specjalnych programach księgowych.

Jak wypełnić ZUS ZUA krok po kroku


1. Aby zarejestrować się jako ubezpieczony, w polu oznaczonym 01 stawiamy znak X.

Jak wypełnić ZUS ZUA?

2. W II części formularza wpisujemy kolejno numer NIP, REGON, pesel, numer i serię dowodu osobistego lub paszportu, nazwę firmy, nazwisko, imię oraz datę urodzenia. Jest to zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek.

ZUA cz. II

3. Te same dane wpisuje się w III i IV części formularza – tym razem jednak jest to wskazanie przedsiębiorcy jako osoby zgłaszanej do ubezpieczenia.

ZUA cz. III

ZUA cz. IV

4. Aby wypełnić V część formularza, należy wpisać odpowiedni kod ubezpieczenia. Początkujący przedsiębiorca najczęściej wpisze tam kod 05 10 0 0 – oznacza on osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która rozlicza się według stawki minimalnej (60% średniej płacy). Jeśli jednak przedsiębiorca ma ustalone prawo do emerytury lub renty albo orzeczony stopień niepełnosprawności, kod będzie inny – informacji na ten temat najlepiej szukać w Internecie lub placówce ZUS-u.

ZUA cz. V

5. VI część formularza to data powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Wpisujemy tam datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Od tego momentu przedsiębiorca obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu (zaznaczamy X w odpowiednich kratkach). Ubezpieczenie chorobowe nie jest obowiązkowe, ale jeśli chcemy otrzymywać zasiłki, np. chorobowy lub macierzyński, również stawiamy X w odpowiedniej kratce.

ZUA cz. VI

6. W VII części formularza deklarujemy obowiązkowe podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wpisujemy tam datę rozpoczęcia wykonywania działalności oraz kod odpowiedniego oddziału NFZ, np. dla województwa łódzkiego jest to 05 (informacji na temat kodów należy szukać w Internecie).

ZUA cz. VII

7. VIII i IX część formularza wypełniamy wówczas, gdy chcemy podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

ZUA cz. VIII

ZUA cz. IX

8. Kolejne części formularza ZUS ZUA to adresy – kolejno zameldowania, stałego zamieszkania oraz korespondencyjny.

ZUA cz. XI

Wypełniamy je zgodnie ze stanem faktycznym, podpisujemy się w dwóch miejscach (jako płatnik i jako ubezpieczony) oraz przystawiamy w odpowiednim polu firmową pieczątkę.

ZUA cz. XIV

Formularz wysyłamy pocztą lub składamy osobiście w oddziale ZUS-u właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Jeśli chcemy zgłosić do ubezpieczenia np. dzieci lub niepracującego małżonka, wypełniamy dodatkowo druk ZCNA.

Formularz do pobrania


Formularz ZUS-ZUA do pobrania