Druk ZUS ZCNA – jak wypełnić?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Za pomocą formularza ZUS ZCNA przedsiębiorca może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków najbliższej rodziny, a także poinformować o utracie uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez określonego członka rodziny lub też dokonać zmiany bądź korekty jego danych.

Przedsiębiorca może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej najbliższej rodziny. Zalicza się do nich: własne dziecko, dziecko małżonka lub przysposobione, dziecko wychowywane w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, dziecko uczące się do 26. roku życia, dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek, wnuka, małżonka oraz rodziców lub dziadków mieszkających razem z ubezpieczonym. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w terminie 7 dni od momentu uzyskania przez danego członka rodziny prawa do ubezpieczenia zdrowotnego (np. od utraty pracy przez małżonka). Druk ZUS ZCNA składa się osobiście we właściwym oddziale ZUS-u, elektronicznie lub pocztą. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, przedstawiamy, jak krok po kroku wypełnić formularz ZUS ZCNA.

A) Blok I pozostawia się niewypełniony.

B) W bloku II przedsiębiorca podaje swoje dane jako płatnik składek (kolejno NIP, REGON, PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, nazwę firmy, nazwisko, imię oraz datę urodzenia).

C) W bloku III przedsiębiorca wpisuje te dane jeszcze raz, ale tym razem jako osoba ubezpieczona, czyli zgłaszająca do ubezpieczenia członków rodziny.

D) Za pomocą jednego formularza ZUS ZCNA można zgłosić do ubezpieczenia dwoje członków rodziny (jeśli zgłoszonych do ubezpieczenia ma być więcej osób, należy wypełnić kolejny formularz). Służą do tego bloki IV i V, które są dodatkowo podzielone na dwie części.
  • W polu 01 bloku IVA (oraz VA, jeśli ubezpieczamy dwie osoby) wpisuje się odpowiednio kod: 1 – jeśli ubezpieczony zgłasza członka rodziny do ubezpieczenia lub 2 – jeśli go z niego wyrejestrowuje
  • W polu 02 określa się datę uzyskania lub utraty prawa do ubezpieczenia przez danego członka rodziny (czyli np. datę utraty pracy przez małżonka lub ukończenia przez dziecko 26 lat)
  • W następnych polach wpisuje się kolejno PESEL, NIP, serię i numer dokumentu, nazwisko oraz imię danego członka rodziny.
  • W polu 10 za pomocą specjalnego określa się stopień pokrewieństwa między ubezpieczonym a osobą zgłaszaną do ubezpieczenia (małżonek – 01, dziecko własne, przysposobione lub małżonka – 11, wnuk lub dziecko obce – 21, matka – 30, ojciec – 31, macocha – 32, ojczym – 33, babka – 40, dziadek – 41, osoby przysposabiające ubezpieczonego – 50, inni wstępni mieszkający wraz z ubezpieczonym – 60)
  • W polach 11 i 12 wskazujemy, czy dany członek rodziny mieszka z ubezpieczonym (jeśli tak, stawiamy w polu 11 znak X) oraz określamy jej ewentualny stopień niepełnosprawności.
  • W bloku IVB (oraz VB) wpisujemy adres zamieszkania danego członka rodziny, ale tylko wtedy, gdy jest on inny niż adres zamieszkania ubezpieczonego

E) W blokach VI i VII przedsiębiorca – jako płatnik i jako ubezpieczony – podpisuje odpowiednie oświadczenia i określa datę wypełnienia deklaracji. Potrzeby jest także stempel firmowej pieczątki.