Czy adres na fakturze jest koniecznością?

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Przepisy podatkowe wprost określają, jakie dane dotyczące sprzedawcy i nabywcy muszą się znajdować na fakturze VAT. Zalicza się do nich m.in. adres. Jednak przepisy te nie obowiązują, jeśli wystawiamy tzw. fakturę uproszczoną.

Zasadnicze elementy, które muszą znaleźć się na dokumentującej sprzedaż lub usługę fakturze, określa art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Do koniecznych elementów faktury zalicza się m.in. imiona i nazwiska (lub nazwy) podatnika i nabywcy, ich adresy, numery NIP (w przypadku przedsiębiorców), numer faktury, datę jej wystawienia, nazwę towary lub usługi oraz jej ilość, a także cenę netto i brutto oraz stawkę i kwotę VAT-u. Warto też podkreślić, że przedsiębiorca wystawiający fakturę powinien w niej wpisać adres firmy, który zgłosił podczas rejestracji działalności, a nie np. adres zamieszkania czy zameldowania (choć oczywiście bywa i tak, że adresy te są zbieżne). Takie stanowisko potwierdza interpretacja ministra finansów z 5 czerwca 2014 r. (sygnatura PT8/033/36/274/WCH/14/RD52006).

Program do wystawiania faktur

Wystawianie faktur online szybko i łatwo. Zarejestruj się za darmo!Zakładam konto


Wszystkie powyższe przepisy nie mają jednak zastosowania, jeśli wystawiamy tzw. fakturę uproszczoną. Możliwość taka istnieje od 2013 r. i dotyczy faktur, których wartość nie przekracza 450 zł lub 100 euro. Na mocy art. 106e ust. 5 pkt. 3 ustawy o VAT, faktura taka nie musi zawierać m.in. imion i nazwisk (lub nazw) oraz adresów stron transakcji, miary i ilości dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług, a także stawki podatku, o ile zawiera inne dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek podatku. Stosowanie faktur uproszczonych nie jest oczywiście obowiązkiem, więc przedsiębiorca może z powodzeniem nadal wystawiać te tradycyjne.