Zwrot towarów w KPiR

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Zwrot zakupionych towarów lub materiałów to częste działanie w wielu przedsiębiorstwach – zamiast czekać, aż nadmiar danego towaru/ materiału sprzeda się lub zostanie zużyty, firma po prostu oddaje go sprzedawcy i w ten sposób uwalnia gotówkę.

Niestety, sporym problemem może stać się w tym wypadku właściwe zaksięgowanie takiego działania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – nie ma bowiem w tej kwestii jednoznacznej wykładni prawnej.

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Niestety, w polskim prawie podatkowym nie istnieją jednoznaczne przepisy regulujące kwestię uwzględniania w księdze przychodów i rozchodów dokumentów związanych ze zwrotem towarów lub materiałów przez przedsiębiorstwa. Według wydanych w tej sprawie interpretacji indywidualnych, firmy otrzymujące faktury korygujące (to właśnie faktura korygująca jest dokumentem wystawianym przez sprzedawcę towaru w przypadku jego zwrotu) powinni ewidencjonować je w KPiR w dacie jej wystawienia. Uzasadnieniem takiego stanowiska jest art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu uznaje się dzień wystawienia faktury lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do zaksięgowania kosztu. Potwierdza to również interpretacja indywidualna wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 października 2010 r. (sygnatura TPB1/415-732/10/WM), w myśl której korekta powinna zostać dokonana zgodnie z datą wystawienia faktury, jeśli jej sporządzenie było związane z czynnikami, które zaistniały już po wystawieniu faktury pierwotnej – a do takich zalicza się zwrot towaru.

Zupełnie inaczej kwestie te tłumaczy resort finansów. Zdaniem ministerstwa, faktura korygująca nie odnosi się do odrębnego zdarzenia gospodarczego, lecz do transakcji udokumentowanej fakturą pierwotną. Dlatego też faktura korygująca powinna zostać zaksięgowana z datą wystawienia pierwszego dokumentu. Dla firm oznacza to spore utrudnień, m.in. konieczność skorygowania zaliczki na podatek dochodowy oraz opłacenia różnicy, a także bałagan z numeracją faktur. Wobec powyższego, najlepszym rozwiązaniem wydaje się wystąpienie z wnioskiem do właściwej izby skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej dla danej firmy – będzie to wykładnia, której przedsiębiorca będzie się mógł trzymać i stosować.