Zwrot podatku VAT w 2017 r. – terminy

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Każdy podatnik, któremu przysługuje zwrot podatku VAT, ma możliwość samodzielnie decydować o terminie tego zwrotu. Decyzję tę należy jednak dobrze przemyśleć, zwłaszcza, że w tym roku nastąpiło kilka związanych z tym zmian w przepisach. Jak więc wyglądają możliwe terminy zwrotu podatku VAT w 2017 roku? Sprawdź w naszym poradniku!

Zasadniczy termin zwrotu podatku VAT w 2017 r. wynosi 60 dni od dnia złożenia rozliczenia – niezależnie od stawki podatkowej sprzedawanych towarów lub usług czy rodzaju dokonanych zakupów. Co ważne, 60-dniowy termin może dotyczyć również podatników, którzy świadczyli usługi lub dostarczali poza granicami kraju i jednocześnie nie dokonywali sprzedaży opodatkowanej w Polsce, ale tylko po złożeniu przez nich odpowiedniego wniosku.
Termin zwrotu VAT 25 dni – dla kogo?
Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, podatnicy mogą ubiegać się o szybszy, wynoszący 25 dni, termin zwrotu podatku VAT, ale tylko w przypadku, gdy spełnią odpowiednie warunki. Na mocy nowelizacji, która weszła w życie z początkiem bieżącego roku, warunków tych jest jednak całkiem sporo.
1) Kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej (oprócz kwoty przeniesienia nadwyżki VAT od zakupów z poprzedniego okresu) muszą wynikać z:
  • faktur dokumentujących należności w całości zapłaconych za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem
  • faktur dokumentujących należności o formie płatności innej niż przelew, jeśli ich łączna kwota nie przekracza 15 000 zł
  • dokumentów celnych, deklaracji importowych oraz decyzji wyszczególnionych w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 (opłaconych przez podatnika)
  • importu towarów rozliczanego według art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca (jeśli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji)
2) Kwota podatku naliczonego lub nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie może przekroczyć 3000 zł.
3) Podatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem należącego do niego rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
4) W ciągu 12 ostatnich miesięcy poprzedzających okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje o 25-dniowy termin zwrotu podatku VAT, podatnik był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i składał deklaracje za każdy okres rozliczeniowy.
Termin zwrotu podatku VAT 180 dni – w jakich przypadkach
Bezpośredni zwrot podatku VAT w terminie 180 dni przysługuje podatnikom (zarówno prowadzącym działalność w kraju, jak i poza jego granicami), u których w danym okresie rozliczeniowym nie wystąpiły żadne czynności opodatkowane, a którzy dokonali zakupu związanego z działalnością opodatkowaną uprawniającą do odliczenia podatku naliczonego. Z deklaracją należy jednak również złożyć odpowiedni wniosek.
Nieokreślone wydłużenie terminu zwrotu podatku VAT
Jak określono w art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, termin zwrotu podatku VAT może zostać wydłużony przez naczelnika urzędu skarbowego na nieokreśloną liczbę dni w przypadku, gdy zasadność lub prawidłowość złożonej deklaracji wymaga dodatkowego sprawdzenia. Weryfikacja dokonywana jest w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.