Zwrot podatku 25 dni – jakie warunki?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
O zwrot podatku od towarów i usług można się ubiegać wyłącznie wtedy, gdy na złożonej deklaracji wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Podatek naliczony to rodzaj podatku VAT, który występuje w momencie zakupu towaru lub usługi. Podatek należny to podatek, który przedsiębiorca musi sam zapłacić, ponieważ wynika on z zakończonej przez niego sprzedaży towaru lub usługi.

Zwrotu nadwyżki podatku VAT dokonuje Urząd Skarbowy bezpośrednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zwrot podatku w przyspieszonym terminie?

Podstawowym terminem, w ciągu którego możemy uzyskać zwrot podatku VAT, jest 60 dni od momentu złożenia JPK_V7. Jednak obowiązująca ustawa o podatku od towaru i usług umożliwia zwrot nadwyżki podatku w terminie przyspieszonym, który wynosi 25 dni. Czas ten liczy się od momentu złożenia rozliczenia. Z tej możliwości możemy skorzystać pod pewnymi warunkami, które zostaną omówione poniżej. Urząd skarbowy ma obowiązek dokonać zwrotu podatku na rachunek bankowy podatnika w ciągu 25 dni od dnia złożenia rozliczenia jedynie w przypadku, gdy zostały spełnione wszystkie konieczne warunki. Warunki te są zawarte w ustawie od podatku i usług oraz brzmią następująco:

1. Ukazane w deklaracji podatkowej kwoty podatku VAT naliczonego, z wyłączeniem wykazanej w deklaracji oraz nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, wynikają z:
  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały opłacone w całości za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku posiadającym siedzibę na terytorium kraju lub za pośrednictwem wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym rachunku podatnika w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, której jest członkiem,
  • pozostałych faktur dokumentujących należności, które nie zostały wymienione w powyższym punkcie, jeżeli łączna kwota wynikających z nich należności nie przekracza kwoty 15 000 zł (dla tych faktur nie ma wymogu, aby były opłacone),
  • dokumentów celnych, deklaracji importowych oraz decyzji urzędu celnego z tytułu importu towarów i usług (muszą one być w pełni opłacone przez podatnika),
  • importu towarów, rozliczanego w deklaracji podatkowej,
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, rozliczanego na zasadzie odwrotnego obciążenia,
  • świadczenia usług, dla którego to usługobiorca jest podatnikiem,
  • dostawy towarów, dla której to nabywca jest podatnikiem,
Powyżej wymienione cztery ostatnie punkty mają zastosowanie tylko w sytuacji, gdy w deklaracji podatkowej znajduje się informacja o wysokości kwoty podatku należnego od tych transakcji.

2. Kwota podatku nierozliczona w poprzednich okresach, czyli kwota z przeniesienia na danej deklaracji, nie przekracza kwoty 3 000 zł. Obowiązujące przepisy nie informują o tym, czy faktury, z których wynika dana kwota podatku VAT, muszą być opłacone oraz w jakiej formie.

3. Podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty, które potwierdzają zapłatę należności (o których mowa w punkcie 1, pierwszy podpunkt) ze wskazanego rachunku bankowego lub rachunku w SKOK, jednak nie później niż w dniu złożenia deklaracji. Termin złożenia tego potwierdzenia jest tożsamy z terminem złożenia rozliczenia.

4. Podatnik był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o przyspieszony zwrot, oraz składał za każdy z tych okresów deklaracje VAT.