Zwolnienie z obowiązku prowadzenia KPiR – czy jest taka możliwość?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Zdecydowana większość przedsiębiorców ma obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR), służącej do ewidencji operacji gospodarczych w formie uproszczonej. W niektórych sytuacjach możliwe jest jednak zwolnienie z tego obowiązku.

KPiR to dokument służący do ewidencjonowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. W szczególności wpisuje się do niej wszelkie przychody przedsiębiorstwa, zakup towarów i materiałów oraz związane z nimi koszty oraz rozmaite wydatki ponoszone w związku z prowadzoną działalnością. Do prowadzenia KPiR są zobowiązane osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro.

Co ważne, rozporządzenie ministra finansów z 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa sytuacje, w której podatnik jest zwolniony z obowiązku prowadzenia KPiR. Są to osoby, które:
  • rozliczają się z podatku dochodowego za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej,
  • nie mają prawa do prowadzenia księgowości uproszczonej i muszą prowadzić pełne księgi rachunkowe,
  • wykonują tylko usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,
  • wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim,
  • sprzedają środki trwałe po likwidacji działalności.
W niektórych sytuacjach podatnicy którzy mają obowiązek prowadzenia KPiR mogą zostać z niego zwolnieni. Do tych szczególnych sytuacji należy wiek oraz stan zdrowia podatnika, a także rodzaj i skala prowadzonej działalności. Decyzję w sprawie ewentualnego zwolnienia z obowiązku prowadzenia KPiR podejmuje zawsze naczelnik urzędu skarbowego po rozpatrzeniu pisemnego wniosku złożonego przez podatnika. Jeżeli składa go przedsiębiorca kontynuujący działalność, wniosek musi zostać złożony co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby nastąpić. W przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego, wniosek musi zostać złożony najpóźniej 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi. Należy przy tym pamiętać, że pomimo spełnienia wszystkich kryteriów decyzja nie musi być pozytywna dla podatnika – ma ona charaktery wyłącznie uznaniowy.

Zobacz także:

Dokument WZ w KPiR?