Dokument WZ w KPiR?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Dokument WZ to dowód magazynowy, za pomocą którego dokumentuje się wydanie materiałów lub towarów na zewnątrz. Po spełnieniu określonych przepisami kryteriów, na podstawie dokumentu WZ dokonuje się zapisów w księdze przychodów i rozchodów.

Dokumenty WZ, dotyczące wydawania materiałów lub towarów na zewnątrz, są powiązane z prowadzoną przez firmę gospodarką magazynową. Strona sprzedająca nie musi wystawiać dokumentu WZ do każdego dokumentu sprzedaży, ale musi wystawić paragon lub fakturę do każdej WZ.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, dokument WZ może być dowodem księgowym, gdyż zawiera dane strony wystawiającej i odbierającej, datę, szczegóły dotyczące dokonanej transakcji (ilość i rodzaj towaru) oraz podpisy uprawnionych osób. Potwierdza to paragraf 12 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ewidencja dokumentów WZ w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest różna dla ich wystawcy oraz firmy otrzymującej. Podatnik, który dokonuje sprzedaży i w związku z tym wystawia WZ, nie ma obowiązku ewidencjonowania go w KPiR, gdyż dla niego nie jest to dowód księgowy, a jedynie potwierdzenie wydania z magazynu towarów/materiałów, które prowadzi do powstania przychodu. Ten zaś – na podstawie wystawionej faktury – musi zostać wprowadzony do księgi.

Dla przedsiębiorcy otrzymującego dokument WZ może on stanowić dowód księgowy i zostać zewidencjonowany w KPiR, jeżeli jest związany z zakupem podstawowych materiałów lub towarów handlowych, które zostały dostarczone lub dokonano nimi obrotu przed otrzymaniem faktury – ich zakup musi być wpisany do KPiR niezwłocznie po ich otrzymaniu, a najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, dalszego przerobu lub sprzedaży. Uwaga – tego typu dostawę należy wprowadzić do księgi zgodnie ze specyfikacją WZ, spełniającą wymagania opisu sporządzanego przy braku dokumentu od sprzedawcy. Zgodnie z paragrafem 16 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów, opis taki musi zawierać dane i adres dostawy, rodzaj, ilość, cenę jednostkową oraz wartość materiału/towaru. Nabywa powinien przechowywać WZ jako dowód zakupu wraz z otrzymaną później fakturą.