Zwolnienie pracownika - obowiązki pracodawcy

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Zwolnienie pracownika wiąże się z szeregiem obowiązków pracodawcy, od właściwego zarządzania dokumentacją pracowniczą do prawidłowego rozwiązania stosunku pracy. W aspekcie dokumentacji pracowniczej sytuacji zwolnienia dotyczy tak zwana część "C" akt osobowych, czyli zbiór danych osobowych powiązanych z ustaniem stosunku pracy.

Mowa tu o dokumentacji samego zwolnienia z pracy, ale i dokumentów wytworzonych już po opuszczeniu przez pracownika firmy. Do dokumentacji tej zalicza się: oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, kopię przekazanego pracownikowi świadectwa pracy, a także i informacje o czynnościach dedykowanych zajęciu wynagrodzenia (jeżeli jest prowadzone postępowanie egzekucyjne). Opcjonalnie mogą to być również dokumenty regulujące zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy, orzeczenie lekarskie (badania po zakończeniu stosunku pracy) oraz inne elementy korespondencji ważne dla interesów pracownika lub firmy.

Zwolnienie pracownika - co jest obligatoryjne dla pracodawcy

Podstawowym aktem prawnym, który wytworzyć musi pracodawca dla zwalnianego pracownika jest oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Reguły zakończenia stosunku pracy precyzuje Kodeks Pracy (art. 30 § 1.). Może to być odpowiednio: 1. rozwiązanie umowy o pracę na zasadach porozumienia stron, 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), 4. z upływem czasu trwania umowy.

Każdy z tych sposobów implikuje inny tryb realizacji zakończenia stosunku pracy. Co ważne: pracodawca każdorazowo musi podać pracownikowi przyczynę zwolnienia, zachowując również zgodne z Kodeksem Pracy terminy wejścia w życie wypowiedzenia. Już po ustaniu stosunku pracy do obowiązków pracodawcy należy rozliczenie pracownika w ramach obowiązującego okresu rozliczeniowego, wypłata należnego mu wynagrodzenia wraz z przysługującymi mu dodatkami. Pracownikowi należy się również ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Wystawienie i przekazanie pracownikowi pisemnego świadectwa pracy

W świetle Kodeksu Pracy oraz powiązanych z jego zapisami możliwościami roszczeń cywilnych zwalnianego pracownika najważniejszym obowiązkiem pracodawcy jest niezwłoczne przekazanie pracownikowi świadectwa pracy, obligatoryjnie w pisemnej formie. Świadectwo pracy może być również odebrane przez upoważnioną przez pracownika osobę w siedzibie pracodawcy lub przesłane na wskazany w dokumentach kadrowych adres.