ZUS ZZA - jak wypełnić? Poradnik

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Druk ZUS ZZA służy zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która podlega mu wyłącznie z tego tytułu, a także do zgłoszenia zmiany lub korekty jego danych osobowych. Podpowiadamy, jak go wypełnić.

Formularz ZUS ZZA należy złożyć w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia lub w ciągu 7 dni od zaistnienia zmian w danych osobowych ubezpieczonego.
ZUS ZZA – jak wypełnić?
Druk ZUS ZZA jest podzielony na 12 obszarów.

I. Dane organizacyjne
Pole 01 – wpisuje się znak X, jeśli celem złożenia druku jest zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.
Pole 02 – wypełnia się, jeśli celem złożenia druku jest zmiana danych (wówczas w pole wpisuje się cyfrę 1) lub ich korekta (wówczas w pole wpisuje się cyfrę 2).
Pola 03 i 04 – nie wypełnia się.

II. Dane identyfikacyjne płatnika składek
Pole 01 – wpisuje się numer NIP nadany płatnikowi (bez kresek).
Pole 02 – wpisuje się numer REGON.
Pole 03 – wpisuje się numer PESEL.
Pola 04 i 05 – wypełnia się, gdy płatnik nie posiada numerów NIP, REGON i PESEL albo jednego z nich:
w pole 04 wpisuje się cyfrę 1 (w przypadku dowodu) lub 2 (w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE),
w pole 05 wpisuje się serię i numer wskazanego w polu 04 dokumentu.
Pole 06 – wpisuje nazwę skróconą płatnika, jaka została podana w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku CEIDG-1.
Pole 07 – wpisuje się nazwisko płatnika.
Pole 08 – wpisuje się imię płatnika.
Pole 09 – wpisuje się dzień, miesiąc i rok urodzenia płatnika.

III. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia
Pole 01 – wpisuje się numer PESEL osoby zgłaszanej do ubezpieczenia.
Pole 02 – nie wypełnia się.
Pola 03 i 04 – wypełnia się tylko wtedy, gdy osoba zgłaszana do ubezpieczenia nie posiada nadanego numeru PESEL:
w pole 03 wpisuje się cyfrę 1 (w przypadku dowodu) lub 2 (w przypadku paszportu lu innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE),
w pole 04 wpisuje się serię i numer wskazanego w polu 03 dokumentu.
Pole 05 – nazwisko osoby zgłaszanej do ubezpieczenia.
Pole 06 – jego pierwsze imię.
Pole 07 – dzień, miesiąc i rok jego urodzenia.

IV. Dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia
Pole 01 – wpisuje się drugie imię osoby zgłaszanej do ubezpieczenia (jeśli je posiada).
Pole 02 – jego nazwisko rodowe wpisane w akcie urodzenia.
Pole 03 – obywatelstwo tej osoby (jeśli pole pozostanie niewypełnione, będzie to oznaczać, ze jest ona obywatelstwa polskiego).
Pole 04 – wpisuje się płeć: K (kobieta) lub M (mężczyzna).

V. Tytuł ubezpieczenia
Pole 01 – wpisuje się sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia.

VI. Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym
Pole 01 – wpisuje się dzień, miesiąc i rok, od których dla danej osoby zgłaszanej do ubezpieczenia powstał obowiązek ubezpieczenia.
Pole 02 – wpisuje się kod oddziału NFZ, pod który podlega osoba zgłaszana do ubezpieczenia.

VII. Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym
Pole 01 – wpisuje się dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia ubezpieczenia.
Pole 02 – wpisuje się kod oddziału NFZ, pod który podlega osoba zgłaszana do ubezpieczenia.

VIII. Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu
Pole 01 – wpisuje się kod pocztowy (jeśli adres jest zagraniczny, pole zostawia się puste).
Pole 02 – miejscowość zameldowania na stałe miejsce pobytu.
Pole 03 – gmina lub dzielnica .
Pole 04 – nazwa ulicy (jeśli nie występuje w adresie, pole pozostawia się puste).
Pole 05 – numer domu (jeśli jest łamany, numery oddziela się pochyłą kreską, a jeśli występuje w nim litera, wpisuje się ją drukowaną).
Pole 06 – numer lokalu (jeśli występuje).
Pole 07 – telefon kontaktowy (nieobowiązkowy).
Pole 08 – wypełnia się tylko wówczas, gdy adres osoby zgłaszanej do ubezpieczenia jest inny niż polski.

IX. Adres zamieszkania
Wypełnia się analogicznie do części VIII, jeżeli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania.

X. Adres do korespondencji
Wypełnia się analogicznie do części VIII, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adresy zameldowania lub zamieszkania wskazane w częściach VIII i IX.

XI. Oświadczenie płatnika składek
Pole 01 – wpisuje się datę, miesiąc i rok wypełnienia formularza.
Pole 02 – podpis płatnika lub osoby upoważnionej.
Pole 03 – pieczątka płatnika (jeśli ją posiada).

XII. Oświadczenie osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczenia
Pole 01 – podpis osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczenia.