ZUS DRA – zobacz, jak go wypełnić

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Jednym z wielu obowiązków przedsiębiorcy jest wypełnianie i terminowe dostarczanie do rozmaitych urzędów wszystkich niezbędnych dokumentów. Jedną z nich jest deklaracja ZUS DRA, którą składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Podpowiadamy, co to jest i jak ją wypełnić.

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek terminowego opłacania składek ZUS – zarówno za siebie, jak i za pracowników czy osoby współpracujące. Wiąże się to również z koniecznością dostarczania ZUS-owi informacji o dokonanych rozliczeniach na deklaracji ZUS DRA.

ZUS DRA – co to jest i kto go składa?
ZUS DRA to specjalny formularz, służący do informowania Zakładu o rozliczeniach składek dokonywanych przez przedsiębiorcę. Uwaga – obowiązek jego składania dotyczy tylko przedsiębiorców, którzy opłacają wyższe niż minimalne składki ZUS albo zatrudniają pracowników. Jeśli przedsiębiorca opłaca ZUS preferencyjny (przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności), minimalny (w kolejnych latach) i nie zatrudnia pracowników – nie musi składać deklaracji ZUS DRA. Termin złożenia formularza i opłacenia składek za przedsiębiorcę upływa 10. dnia kolejnego miesiąca lub 15. dnia miesiąca, gdy w firmie zatrudnieni są pracownicy.

ZUS DRA – zobacz, jak go wypełnić
ZUS DRA – jak wypełnić?
I. DANE ORGANIZACYJNE

Pole 01 – wpisuje się:
 • 1 – w przypadku deklaracji składanych do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
 • 2 – w przypadku deklaracji składanych do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
 • 3 – w przypadku deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (z wyjątkiem osób, dla których ma zastosowanie kod „4”)
 • 4 – w przypadku deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni przez wspólników spółek (jednoosobowych z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich), którzy opłacają składki tylko za siebie, natomiast spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, oraz przez osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • 5 – w przypadku deklaracji składanych za sędziów i prokuratorów oraz żołnierzy i funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego
Pole 02 – wpisuje się identyfikator deklaracji (numer/miesiąc/rok). Numer – oznacza tu numer raportu za dany miesiąc, przy czym:
 • 01 – to raport miesięczny
 • 02 – to raport korygujący
 • 03-39 – to każdy kolejny raport korygujący za ten miesiąc
Numery od 51 do 69 zostały przeznaczone dla dokumentów rozliczeniowych składanych przez:
powiatowe urzędy pracy, wojskowe biura emerytalne, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Biuro Emerytalne Służby Więziennej – za świadczeniobiorców,
jednostki organizacyjne pomocy społecznej albo wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, banki lub inne podmioty – za świadczeniobiorców, którym wypłacają emerytury lub renty z zagranicy albo renty strukturalne, centrum integracji społecznej – za osoby pobierające świadczenia integracyjne.
Pól 03 i 04 – nie wypełnia się.
Pole 05 – wpisuje się znak i numer decyzji pokontrolnej.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Pole 01 – wpisuje się numer NIP płatnika, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów.
Pole 02 – wpisuje się numer REGON
Pola 03-05 – wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:
pole 03 – wpisuje się numer PESEL
pola 04 i 05 – wypełnia się tylko w sytuacji, gdy płatnikowi składek nie nadano numerów NIP, REGON lub PESEL albo jednego z nich,
pole 04 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisuje się:
 • 1 – w przypadku dowodu osobistego
 • 2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej
Pole 05 – wpisuje się serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej.
Pole 06 – wpisuje się nazwę skróconą płatnika, jaka została podana w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku CEIDG-1.
Pola 07-09 – wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną:
pole 07 – wpisuje się nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddzielić kreską),
pole 08 – wpisuje się pierwsze imię płatnika składek,
pole 09 – wpisuje się datę urodzenia płatnika składek (dzień/miesiąc/rok).

III. INNE INFORMACJE

Pole 01 – wpisuje się liczbę ubezpieczonych, za których rozliczane są składki na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne.
Pola 02 – nie wypełnia się począwszy od dokumentów za styczeń 2008 r.
Pole 03 – wpisuje się stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

IV. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Pole 01 – wpisuje się kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne (suma wartości pól: 04 + 07 + 10 + 13 + 16).
Pole 02 – wpisuje się kwotę składek na ubezpieczenia rentowe (suma wartości pól: 05 + 08 + 11 + 14 + 17).
Pole 03 – wpisuje się kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (suma wartości pól: 01 + 02).
Pole 04 – wpisuje się kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowaną przez ubezpieczonego.
Pole 05 – wpisuje się kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowaną przez ubezpieczonego).
Pole 06 – wpisuje się kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (suma wartości pól: 04 + 05.
Pole 07 – wpisuje się kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowaną przez płatnika składek.
Pole 08 – wpisuje się kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowaną przez płatnika składek.
Pole 09 – wpisuje się kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (suma wartości pól: 07 + 08).
Pole 10 – wpisuje się kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowaną przez budżet państwa.
Pole 11 – wpisuje się kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowaną przez budżet państwa.
Pole 12 – wpisuje się kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (suma wartości pól: 10 + 11).
Pól 13-15 nie wypełnia się począwszy od dokumentów za styczeń 2008 r.
Pole 16 – wpisuje się kwotę składki na ubezpieczenie emerytalne finansowaną przez Fundusz Kościelny.
Pole 17 – wpisuje się kwotę składki na ubezpieczenia rentowe finansowaną przez Fundusz Kościelny.
Pole 18 – wpisuje się kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiącą sumę
wartości pól: 16 + 17.
Pole 19 – wpisuje się kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe (suma wartości pól: 22 + 27).
Pole 20 – wpisuje się kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe (suma wartości pól: 23 + 25 + 28 + 30).
Pole 21 – wpisuje się kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe stanowiącą (suma wartości pól: 19 + 20).
Pole 22 – wpisuje się kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe finansowaną przez ubezpieczonego.
Pole 23 – wpisuje się kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowaną przez ubezpieczonego.
Pole 24 – wpisuje się kwotę składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe stanowiącą (suma wartości pól: 22 + 23).
Pole 25 – wpisuje się kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowaną przez płatnika składek.
Pole 26 – wpisuje się kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe stanowiącą wartość pola 25.
Pól 27-29 nie wypełnia się począwszy od dokumentów za styczeń 2008 r.
Pole 30 – wpisuje się kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe finansowaną przez Fundusz Kościelny.
Pole 31 – wpisuje się kwotę składek na ubezpieczenie wypadkowe stanowiącą wartość pola 30.
Pole 32 – wpisuje się kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, którą powinien przekazać płatnik składek (suma wartości pól: 06 + 09 + 24 + 26).

V. ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ PODLEGAJĄCYCH ROZLICZENIU W CIĘŻAR SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Pole 01 – wpisuje się kwotę wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
Pole 02 – wpisuje się kwotę wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
Pole 03 – wpisuje się kwotę wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.
Pole 04 – wpisuje się kwotę wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa.
Pole 05 – wpisuje się kwotę (suma wartości pól: 01 + 02 + 03 + 04).

VI. ROZLICZENIE CZĘŚCI IV i V

Pole 01 – wpisuje się kwotę do zwrotu przez ZUS (różnica wartości pól: V.05-IV.32).
Pole 02 – wpisuje się kwotę do zapłaty przez płatnika (różnica wartości pól: IV.32-V.05).

VII. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Pole 01 – wpisuje się kwotę należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne do przekazania przez płatnika.
Pole 02 – wpisuje się kwotę należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowaną przez Fundusz Kościelny.
Pole 03 – wpisuje się kwotę należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych z budżetu państwa.
Pole 04 – wpisuje się kwotę wynagrodzenia dla płatnika za terminowe rozliczenie i odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku korygowania deklaracji rozliczeniowej za okresy wcześniejsze niż kwiecień 2003 r.
Pole 05 – wpisuje się kwotę, jaką płatnik składek zobowiązany jest zapłacić (różnica wartości pól: 01-04).

VIII. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Pole 01 – wpisuje się kwotę należnych składek na Fundusz Pracy.
Pole 02 – wpisuje się kwotę należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Pole 03 – wpisuje się kwotę do zapłaty (suma wartości pól: 01 + 02).

IX. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Pole 01 – wpisuje się liczbę pracowników, za których opłacana jest składka na Fundusz Emerytur Pomostowych.
Pole 02 – wpisuje się liczbę stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Pole 03 – wpisuje się sumę należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

X. DEKLARACJA DOCHODU

Blok ten wypełniają osoby, które opłacają składki tylko za siebie.
Pole 01 – wpisuje się, obowiązujący w danym okresie, sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia, podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń.
Pole 02 – wpisuje się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Pole 03 – wpisuje się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.
Pole 04 – wpisuje się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Pole 05 – należy wypełnić w przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
W polu tym wpisuje się:
 • 1 – w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał ubezpieczony
 • 2 – w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych

XI. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

Pole 01 – wpisuje się datę wypełnienia formularza (dzień/miesiąc/rok).
Pole 02 – dla potwierdzenia wiarygodności danych podpis składa płatnik składek lub osoba przez niego upoważniona.
Pole 03 – należy umieścić pieczątkę płatnika składek (jeśli płatnik ją posiada).

A może program do księgowości online?
Jak widać, wypełnienie deklaracji ZUS DRA wymaga sporej uwagi i skupienia. Nietrudno jest również pomylić się w wyliczeniach. Rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest księgowość online Intaxo, która dzięki zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom pomaga w wypełnianiu wszelkich druków, deklaracji i formularzy niezbędnych osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Co więcej, program po zalogowaniu przypomina również o zbliżających się terminach płatności składek ZUS lub złożenia poszczególnych formularzy.