ZUS w 2019 roku - ile wyniesie?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Do opłacania składek do ZUS-u zobligowany jest każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Ich wysokość jest często sporym wydatkiem w stosunku do budżetu i zysku firmy, dlatego każda zmiana jest bardzo istotna. Od 2019 roku zmieni się nie tylko ich wysokość, ale także sposób obliczania wartości składki.

Na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę wprowadzono nowe zasady uzyskania ulgi w rozliczeniu składek. Od nowego roku część przedsiębiorców będzie mogła opłacać je proporcjonalnie do uzyskanych przychodów. Kto będzie mógł skorzystać z takiego rozwiązania?

Ci przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim - 2018, osiągnęli przychód w kwocie nieprzekraczającej 30-krotności najniższego wynagrodzenia (2100 zł). Oznacza to, że w 2019 roku limitem będzie kwota 63000 zł (2100,00 zł x 30 = 63000,00 zł), pomniejszona proporcjonalnie odpowiednio do ilości dni, przez które prowadzona była pozarolnicza działalność gospodarcza. Działalność nie musiała być prowadzona cały rok, jednak musi być to co najmniej 60 dni w roku poprzednim. Jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez krótszy czas nie skorzysta z tak zwanego "małego ZUS-u".

Ile zapłaci przedsiębiorca objęty ulgą?

Aby wyliczyć podstawę składek przedsiębiorcy będą musieli obliczyć najpierw przeciętny miesięczny przychód, dzieląc roczny przychód z poprzedniego roku kalendarzowego przez liczbę dni kalendarzowych w których działalność była prowadzona. Otrzymaną kwotę należy pomnożyć przez 30. Następnie miesięczny przychód mnoży się przez określony na dany rok współczynnik, wyznaczany na podstawie odrębnych zasad. Na rok 2019 wynosi 0,5083. Uzyskana kwota stanowi podstawę składek ZUS.

Powyższe rozwiązanie w praktyce dostępne będzie dla przedsiębiorców przez 3 lata. Następnie kolejne 2 lata należy ponownie opłacać normalne składki ZUS. Po tym czasie znów można skorzystać z ulgi i rozliczenia składek od przychodu.

Bez zmian ubezpieczenie zdrowotne

Zmiany, które pojawią się w 2019 roku nie obejmują ubezpieczenia zdrowotnego. Ich wysokość należy opłacić od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Należy pamiętać, że obowiązek opłaty pełnej składki zdrowotnej ciąży na nas zawsze, nawet jeśli cały miesiąc przedsiębiorca przebywał na zwolnieniu chorobowym.