Zmiana statusu podatnika VAT na zwolnionego z VAT – konieczność złożenia korekty

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Podatnicy podejmujący decyzję o zmianie statusu z podatników VAT na zwolnionych z VAT pamiętać muszą o dokonaniu korekty opłaconego wcześniej podatku naliczonego od zakupionych środków trwałych, towarów handlowych, które nie zostały sprzedane w chwili kiedy był on czynnym podatnikiem VAT.

Ponowne zwolnienie z VAT łączy się nierozerwalnie ze zmianą przeznaczenia towarów które zostały nabyte – stanowią przedmiot działalności która nie jest obciążana podatkiem od towarów i usług. Każdy podatnik ma prawo obniżać kwoty należnych urzędowi skarbowemu podatków w zakresie odpowiadającym wykorzystaniu towarów i usług przez jego przedsiębiorstwo. Jeżeli więc obniżenie zaliczek na podatek dotyczyć będzie wartości materialnych i prawnych a także środków trwałych i towarów do wartości przekraczającej kwotę 15000 zł które można amortyzować przedsiębiorca musi wywiązać się w ciągu najbliższych 5 lat z nałożonego przez przepisy obowiązku złożenia odpowiedniej korekty. Okres ten wydłużony zostaje do lat 10 gdy sprawa dotyczy nieruchomości oraz obejmuje swym zasięgiem użytkowanie wieczyste gruntów. W tym miejscu zaznaczyć należy fakt jej wysokości w kolejnych latach – w przypadku pierwszym nie może być ona większa niż 1/5 wartości podatku VAT odliczonego w trakcie dokonywania zakupów.

Przypadek drugi dotyczący nieruchomości to 1/10 przy czym korekta musi zostać sporządzona na deklaracji podatkowej odnoszącej się do roku następnego po tym, którego korekta będzie dotyczyć. Zasady jej złożenia zmieniają się natomiast w odniesieniu do surowców, materiałów i towarów nabytych które następnie zostały wykorzystane w sposób kwalifikujący do obniżki wartości należnego urzędowi skarbowemu – przypadek ten zmusza przedsiębiorcę do złożenia korekty za okres w którym zwolnienie z podatku VAT miało miejsce. Biorąc pod uwagę fakt, że nie zawsze wartość przedmiotów będzie przekraczać kwotę 15000 zł trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze będzie występowała konieczność korygowania tego faktu. Korekty być nie musi jeżeli od chwili wydania wartości majątku do jego wykorzystania minął rok.