Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, o ile oczywiście nie posiada on własnego tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem. Wiąże się to z koniecznością złożenia do ZUS-u odpowiednich dokumentów.

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia to obowiązek przedsiębiorcy, wynikający z art. 193 pkt. 6 ustawy zdrowotnej. Zgodnie z nim, osoba ubezpieczona, która nie poinformuje odpowiedniego podmiotu (czyli ZUS-u) o okolicznościach powodujących konieczność zgłoszenia lub wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego, podlega karze grzywny.

Których członków rodziny i w jakich okolicznościach dotyczy zgłoszenie do ZUS? W myśl przepisów, członkowie rodziny, których przedsiębiorca musi zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego to:
 • dzieci własne, dzieci przysposobione, dzieci małżonka, wnuki, dzieci obce, dla których ustanowiono opiekę, dzieci obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka – do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku, gdy dalej się uczą (w szkole, uczelni, na studiach doktoranckich) – do ukończenia 26. roku życia; jeśli posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych
 • małżonek
 • wstępni pozostający z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym
Osobną kwestią jest to, w jakich okolicznościach przedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia. Obowiązek taki powstaje, gdy:
 • członek rodziny nie posiada własnego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (np. jako przedsiębiorca, pracownik, zleceniobiorca, bezrobotny)
 • nie ma prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych
Jeżeli dany członek uzyska własny tytuł do objęcia ubezpieczeniem (np. znajdzie pracę), przedsiębiorca ma obowiązek w ciągu 7 dni wyrejestrować go z ZUS-u.
Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego następuje poprzez złożenie w ZUS-ie wypełnionego formularza ZUS ZCNA. Druk składa się osobiście we właściwym oddziale ZUS-u, elektronicznie lub pocztą. Składa się on z V bloków:
 • blok I pozostaje niewypełniony
 • w bloku II swoje dane – jako płatnika składek – podaje przedsiębiorca (m.in. NIP, REGON, nazwa firmy, data urodzenia)
 • w bloku III dane te wpisuje się jeszcze raz, ale nie jako płatnik, ale osoba zgłaszająca do ubezpieczenia członka rodziny
 • bloki IV i V służą do podania danych członków rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia (blok IV wypełnia się, jeśli zgłoszeniu podlega jeden członek rodziny, zaś IV i V – jeśli jest ich dwoje):
  • w polu 01 bloku IVA (oraz ewentualnie VA) należy wpisać kod: 1 – jeśli ubezpieczony zgłasza członka rodziny do ubezpieczenia lub 2 – jeśli go z wyrejestrowuje
  • pole 02 służy określeniu daty uzyskania lub utraty prawa do ubezpieczenia przez danego członka rodziny (np. data ukończenia przez uczące się dziecko 26 lat czy utraty pracy przez małżonka)
  • pola 03-09 służą podaniu danych członka rodziny: PESEL, NIP, seria i numer dokumentu tożsamości, imię, nazwisko
  • w polu 10 przy pomocy kodu zapisuje się stopień pokrewieństwa członka rodziny wobec przedsiębiorcy (małżonek – 01, dziecko własne, przysposobione lub małżonka – 11, wnuk lub dziecko obce – 21, matka – 30, ojciec – 31, macocha – 32, ojczym – 33, babka – 40, dziadek – 41, osoby przysposabiające ubezpieczonego – 50, inni wstępni mieszkający wraz z ubezpieczonym – 60)
  • w polu 11 i 12 informuje się, czy osoba zgłaszana do ubezpieczenia mieszka z przedsiębiorcą oraz określa stopień ewentualnej niepełnosprawności
  • w bloku IVB (ewentualnie VB) należy podać adres zamieszkania członka rodziny, ale tylko w przypadku, gdy jest on inny niż adres zamieszkania przedsiębiorcy
 • bloki VI i VII przedsiębiorca – jako płatnik i jako ubezpieczony – musi podpisać i podać datę wypełnienia deklaracji
Na zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia jest 7 dni od zaistnienia takich okoliczności. W wypełnieniu odpowiednich formularzy pomoże księgowość online Intaxo, posiadająca szereg funkcjonalności niezbędnych do prowadzenia pełnej dokumentacji firmy.