Zawieszenie zamiast zamknięcia działalności gospodarczej?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Prowadząc działalność gospodarczą na przedsiębiorcy spoczywa wiele obowiązków które nie rzadko powodować będą rozliczne trudności z utrzymaniem płynności finansowej jego firmy i to zarówno ze względu na mniejsze dochody z działalności operacyjnej lecz także wydatki związane stricte z zobowiązaniami wobec urzędu skarbowego jak i ZUS.

Co więc może zrobić przedsiębiorca który ma przejściowe trudności w prowadzeniu biznesu aby choć na pewien czas zrzucić ze swoich barków problemy finansowe i odetchnąć bez konieczności zamykania firmy?

Sposobem na choćby czasowe poradzenie sobie z problemami finansowymi (zwłaszcza w przypadku firm prowadzących sezonową działalność gdzie dochody uzyskiwane są tylko przez pewien czas) jest zawieszenie jej działalności na wybrany przez prowadzącego okres. Przepis ustawy o swobodzie działalności gospodarczej tj art. 14a mówi, iż przedsiębiorca może zawiesić działalność na wybrany przez siebie okres (od 30 dni do 24 miesięcy) pod warunkiem jednak, że jego firma nie zatrudnia pracowników na mocy umów o pracę (w tym również pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim oraz wychowawczym).

Osoba podejmująca decyzję o czasowym zawieszeniu działalności musi pamiętać jednak nie tylko o samym okresie zawieszenia odpowiednim dla siebie – musi poinformować także o tym fakcie właściwy dla miejsca prowadzenia działalności urząd gminy (w przypadku spółek osobowych wymagane jest złożenie wniosku w Krajowym Rejestrze sądowym przy wyrażeniu zgody wszystkich jej wspólników) na wniosku w którym muszą się znaleźć m.in.:

  • dane identyfikacyjne (w tym numer PESEL)
  • określenie miejsca zamieszkania przedsiębiorcy oraz jego adres
  • okres od kiedy i do kiedy działalność zostaje zawieszona
  • oświadczenie właściciela stwierdzające fakt niezatrudniania przez niego pracowników

Nie ma jednak konieczności fatygowania się do urzędu osobiście z wnioskiem – jego złożenie może nastąpić poprzez pocztę i wysyłkę listem poleconym (wymagane jest wówczas notarialne poświadczenie podpisu wnioskodawcy) jak też i z pomocą gotowego formularza CEIDG – 1 który znajduje się w Internecie – tą opcję mogą wykorzystać jednak tylko osoby posiadające podpis cyfrowy do komunikacji z urzędem. Analogicznie wygląda to w przypadku kiedy działalność chce się wznowić.

Pomimo tak rozlicznych zawiłości urzędowych jakie musi pokonać przedsiębiorca to jednak zawieszenie funkcjonowania firmy jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza w kwestii finansowej. Jako, że faktycznie nie prowadzi on firmy nie ciąży na nim obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia rentowe, emerytalne, chorobowe a także wypadkowe (składek nie opłaca się od dnia zawieszenia do dnia poprzedzającego wznowienie).

Co więcej – jeżeli firma nie prowadzi działalności także i nie zarabia - jej właściciel nie jest więc zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, podatku zryczałtowanego jak i wypełniania i składania deklaracji VAT. To jednak nie wszystkie przywileje – oprócz wspomnianych zwolnień przedsiębiorca dysponuje prawem do rozporządzania swym majątkiem – może sprzedawać wchodzące w skład firmy środki trwałe oraz otrzymywać zaległe płatności od kontrahentów gdyż zgodnie z przepisami o zawieszeniu płatności te dotyczą gratyfikacji za działalność sprzed okresu zawieszenia i nie są płatnościami bieżącymi, zabezpieczają jednak źródło firmowych przychodów.

Zawieszenie działalności będzie więc bardzo pomocne szczególnie w przypadku osób prowadzących działalność sezonową gdyż uzyskują one dochody jedynie przez kilka miesięcy w najlepszym przypadku – zobowiązania wobec US oraz Zakładu ubezpieczeń społecznych natomiast zobowiązani są opłacać każdego miesiąca niezależnie od tego czy dochody uzyskują czy też nie.