Zawieszenie działalności a wykreślenie z VAT

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Zgodnie z obowiązującymi od tego roku przepisami, przedsiębiorca, który zawiesił swoją działalność gospodarczą na co najmniej 6 kolejnych miesięcy, zostaje automatycznie wykreślony z rejestru podatników VAT.

Zawieszenie działalności gospodarczej to przywilej, pozwalający przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników czasowo zaprzestać prowadzenia firmy, np. w sytuacji, gdy nie ma zleceń albo jego działalność ma charakter typowo sezonowy. Zawieszenia działalności można dokonać na okres od 30 dni do 24 miesięcy – jeśli nie zostanie ona wznowiona przed upływem 24 miesięcy, wpis zostaje wykreślony z urzędu. Wniosek o zawieszenie działalności można złożyć w każdym urzędzie gminy/miasta na terenie kraju lub drogą on-line.

Co ważne, data rozpoczęcia zawieszenia działalności nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. W czasie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej, ale ma prawo wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności i regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia, a także zbywać własne środki trwałe oraz wyposażenie.

W 2017 r. weszły w życie ważne zmiany w zakresie wykreślania z rejestru podatników VAT firm znajdujących się w stanie zawieszenia. Zgodnie z nowymi przepisami osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą na co najmniej 6 kolejnych miesięcy, zostaje automatycznie wykreślona z rejestru podatników VAT. Wykreślenie ma jednak charakter tymczasowy – w dniu wznowienia działalności firma zostaje ponownie zarejestrowana, bez konieczności składania kolejnego wniosku do urzędu skarbowego, z takim samym statusem, jaki posiadała przed dniem zawieszenia działalności.

Co ważne, wykreślenie nie wyklucza podatnika z wykonywania przez niego czynności podlegających VAT. Jeśli w okresie zawieszenia ma on zamiar np. sprzedać własne środki trwałe lub wyposażenie, to musi jedynie zawiadomić o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego, wskazując okres, kiedy będzie wykonywać te czynności. Wówczas naczelnik nie wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca go do niego na czas wskazany w zawiadomieniu.
Przepisy znajdują zastosowanie wobec podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej od 1 stycznia 2017 r.