Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Czy będąc przedsiębiorcą zastanawiałeś się czy przysługuje Ci zasiłek chorobowy? Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i opłacasz składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, przysługuje Ci zasiłek chorobowy.

Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy jest dobrowolne. W razie choroby umożliwia zwolnienie ze składek ZUS i gwarantuje zasiłek chorobowy, macierzyński i opiekuńczy. Składki ubezpieczeniowe należy odprowadzać na konto bankowe ZUS: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000, w ustalonym terminie, tzn. do 10 lub 15 dnia każdego miesiąca.

Ile wynosi obecnie składka na ubezpieczenie chorobowe?

Składka na ubezpieczenie chorobowe w 2012 r. wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Minimalna wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe w 2012 r. wynosi 51,83 zł. Podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej określonego w ustawie budżetowej na dany rok. W 2012 r., podstawa wymiaru składek wynosi 2.115,60 zł.

Fakturowanie online

Załóż konto i wystawiaj faktury onlineZakładam konto


Od 1 stycznia 2009 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jest ustalana raz do roku i obowiązuje w tej samej wysokości od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Czy prawo do zasiłku przysługuje od momentu wykupienia ubezpieczenia?

Po przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego nie od razu masz prawo do zasiłku za czas choroby! Jako przedsiębiorca, prawo do otrzymania zasiłku nabywasz dopiero po 90 dniach terminowego opłacania składki ubezpieczeniowej. Jest to okres tzw. „nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu”.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie może być niższa od:

• Kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.500 zł w 2012 r.), po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia Minimalna podstawa w 2012 r. = 1.500,00 zł - 13,71% = 1.294,35 zł.

• 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, pomniejszonego o 13,71% tego wynagrodzenia - dla osób w pierwszym roku pracy Minimalna podstawa w 2012 r. = (1.500,00 zł x 80%) - 13,71% = 1.035,48 zł


Co stanowi podstawę wypłaty zasiłku chorobowego?

By otrzymać wypłatę zasiłku, potrzebujesz zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy wystawionego przez lekarza (druk ZUS ZLA) oraz zaświadczenie płatnika składek (druk ZUS Z-3a). Aktualny druk ZUS Z-3a można znaleźć na stronie internetowej:Formularz ZUS Z-3a Oryginały tych dokumentów musisz dostarczyć do ZUS, w terminie 7 dni od daty wystawienia zwolnienia.

Jeśli zatrudniasz pracowników, za których zobowiązany jesteś opłacać i rozliczać składki, wówczas w okresie pobierania zasiłku, jeśli choroba trwa cały miesiąc przekazujesz do ZUS raport ZUS RSA. Formularz można pobrać ze strony: www.zus.pl/files/rsa.pdf

Jeśli chorowałeś tylko przez część miesiąca, obok raportu ZUS RSA, przekazujesz również raport ZUS RCA, z wykazem należnych składek. Formularz do pobrania na stronie: www.zus.pl/files/rca.pdf

Jak długo możesz pobierać zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy(1)przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni lub w przypadku gruźlicy 270 dni.

Czy przez okres trwania choroby płacisz składki ZUS?

W okresie, w którym przysługuje zasiłek chorobowy nie opłacasz składek na ubezpieczenia społeczne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega pomniejszeniu. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność pozarolniczą i chorowałeś cały miesiąc, w składanej deklaracji ZUS DRA wykazujesz tylko pełną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Link do druku DRA: www.zus.pl/files/dra.pdf

Pamiętaj, że tylko wypłata zasiłku chorobowego zwalnia Cię z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne! Jeżeli ZUS nie wypłacił Ci zasiłku za czas choroby, za te miesiące jesteś zobowiązany opłacić pełne składki. Jak obliczyć składkę, jeśli prawo do zasiłku powstanie lub wygaśnie w trakcie miesiąca?

W sytuacji, gdy prawo do zasiłku powstaje lub wygasa w trakcie miesiąca, najniższa obowiązująca w Twojej firmie za dany miesiąc podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się proporcjonalnie do okresu trwania choroby.

Przykładowo, jeśli prawo do zasiłku wygasło 15 maja, podstawę wymiaru składek należy podzielić przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca maja i pomnożyć przez liczbę dni przypadających po ustaniu choroby:


Podstawa wymiaru składki w maju2115,6 zł
Podstawa z uwzględnieniem okresu chorobowego(2828,3 zł / 31) * 16 = 1091,9 zł

Upewnij się, że poprawnie wystawiasz dokumenty

Jeśli nie masz czasu by na bieżąco śledzić ciągłe zmiany w przepisach, skorzystaj z aplikacji internetowych dla przedsiębiorców, takich jak ta, dostępna na stronie www.intaxo.pl, które są na bieżąco aktualizowane.

(1)Podstawa prawna: Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).; Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2011 r. nr 115, poz. 1160).