Zaliczka na podatek dochodowy

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Podatnicy, którzy opłacają wybrali rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych tj. za pomocą skali podatkowej lub liniowo, mają obowiązek uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. Mogą to robić co miesiąc lub co kwartał.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z fiskusem za pomocą skali podatkowej (18 lub 32%, w zależności od wysokości dochodu) lub liniowo (19%), mają obowiązek regularnego opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jest to nic innego, jak sposób na systematyczne rozliczanie się ze swoich podatkowych zobowiązań. W polskim prawie istnieją obecnie dwie zasadnicze formy opłacania zaliczek – miesięczna oraz kwartalna (tylko dla niektórych przedsiębiorców). W ściśle określonych przypadkach firmy mają możliwość regulowania tzw. zaliczek uproszczonych.

Zaliczki miesięczne


 • podstawą ich naliczenia jest dochód, czyli to, co zostaje po odjęciu od przychodu kosztów jego uzyskania (wartości te oblicza się narastająco co miesiąc)
 • firmy opłacające zaliczki miesięczne nie muszą składać oświadczeń o wyborze takiej formy rozliczeń oraz deklaracji zaliczkowych na podatek dochodowy
 • opłaca się je do 20. dnia następnego miesiąca (czyli zaliczka za sierpień powinna zostać opłacona do 20 września), zaś za grudzień – do 20. stycznia kolejnego roku

Zaliczki kwartalne


 • mogą je opłacać tzw. mali podatnicy (firmy, których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku 1,2 mln euro) oraz osoby dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą (o ile w roku jej rozpoczęcia lub dwa lata wcześniej nie prowadziły firmy samodzielnie, jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub gdy firmę taką prowadził ich małżonek, jeżeli wówczas istniała między nimi wspólnota majątkowa)
 • są opłacane do 20, dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału (kwartały są stałe: I to styczeń, luty i marzec, a zaliczka jest opłacana do 20 kwietnia; II to kwiecień, maj i czerwiec, zaś zaliczka opłacana do 20 lipca itd.)
 • zarówno w przypadku zaliczki kwartalnej, jak i miesięcznej, firma jest zwolniona z opłacania zaliczki za ostatni kwartał/miesiąc roku, o ile przed 20 stycznia następnego roku złoży w urzędzie PIT 36 (zasady ogólne) lub PIT 36L (podatek liniowy) i opłaci wynikający z niego podatek.

Zaliczki uproszczone


 • nie mogą ich opłacać osoby, które rozpoczęły działalność w bieżącym lub poprzednim roku
 • aby móc z nich skorzystać, należy do 20 lutego danego roku złożyć w urzędzie skarbowym odpowiednie oświadczenie
 • wynosi ona 1/12 kwoty obliczonej od dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w poprzednim roku podatkowym albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (jeśli w roku poprzednim  nie wystąpił dochód z działalności gospodarczej albo jego wysokość nie powodowała obowiązku zapłaty podatku).

Wzór wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej


 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód
 2. Dochód - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (narastająco od początku roku, o ile nie były zaliczane w kosztach w księdze przychodów i rozchodów) = dochód do opodatkowania
 3. Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych. W ten sposób tworzy się podstawę opodatkowania
 4. Podstawa opodatkowania x 18% - 556,02 zł (kwota wolna od podatku) = podatek od początku roku
 5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy-składki ZUS zdrowotne także narastająco od początku roku) = podatek liczony od początku roku
 6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc lub kwartał
 7. Zaliczkę za dany miesiąc zaokrągla się do pełnych złotych = kwota do wpłaty


Wzór wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo


 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód
 2. Dochód - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (narastająco od początku roku, o ile nie były zaliczane w kosztach w księdze przychodów i rozchodów) = dochód do opodatkowania
 3. Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych. W ten sposób tworzy się podstawę opodatkowania
 4. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku
 5. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc lub kwartał
 6. Zaliczkę za dany miesiąc zaokrągla się do pełnych złotych = kwota do wpłaty