Zakończenie działalności już nie takie łatwe

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Przedsiębiorca likwidujący prowadzoną przez siebie firmę musi spełnić szereg warunków związanych z tą czynnością. Najważniejsze z nich ot oczywiście te, związane z przepisami podatkowymi. Posiadane przez niego i prowadzone regularnie w trakcie prowadzenia działalności dokumenty muszą zostać uporządkowane we właściwy sposób.

Na przedsiębiorcy ciążą również obowiązki związane bezpośrednio z zarządzaniem posiadanym majątkiem firmowym który winien zostać wykonany z ostatecznym dniem likwidacji firmy oraz stanowić wykaz wszystkich jego elementów składowych tj. :
  • posiadanych środków trwałych
  • firmowego wyposażenia
  • wyrobów gotowych i poszczególnych materiałów, półwyrobów
  • towarów przeznaczonych do sprzedaży
Dokonanie tej czynności warunkuje wykonanie kolejnej, mianowicie spisu z natury przeprowadzonego zgodnie do stanu na dzień, w którym działalność ulega zakończeniu. O fakcie jego sporządzenia musi poinformować również organy podatkowe – właściwego naczelnika urzędu skarbowego – ma na to co najmniej 7 dni jednak nie wcześniej niż zostanie sporządzony ten właśnie dokument.

Wykaz ten zawiera wyszczególnienie majątki przedsiębiorstwa w podobnym zakresie jak miało to miejsce w przypadku wykazu majątku przedsiębiorstwa. Różnica polega jedynie na nieuwzględnieniu w nim środków trwałych, wyceny poszczególnych składników muszą być jednak dokonane na podstawie ich cen zakupu na co przedsiębiorca ma dwa tygodnie od momentu kiedy spis został ukończony. Należy pamiętać przy tym, że spis z natury muszą wykonać wszyscy przedsiębiorcy za wyjątkiem podatników VAT zwolnionych z tego obowiązku w myśl artykułu 113 ustawy o VAT. Do jego wykonania będą więc zobowiązani podatnicy VAT jak również przedsiębiorcy rozliczający się poprzez ryczałt ewidencjonowany. W dokumencie nie muszą oni uwzględniać wszystkich wymaganych prawem danych – nie muszą uwzględniać w spisie wartości ryczałtu z ostatniego miesiąca prowadzonej działalności. Na tym jednak nie koniec.

W gestii przedsiębiorcy likwidującego działalność leży także obowiązek zamknięcia księgi przychodów i rozchodów prowadzonej w trakcie jej trwania w której zostaje uwzględniona wartość spisu pomniejszona o wartość wyposażenia – działając zgodnie z przepisami ustawy o VAT przedsiębiorca musi uwzględnić w księgach wartości różnicy początkowego i końcowego remanentu co stanowić będzie podstawę naliczenia podatku za ostatni kwartał lub też miesiąc w którym była jeszcze prowadzona działalność. Obliczoną wartość podatku przedsiębiorca jest zobligowany uiścić nie później niż do dnia 20 miesiąca następującym po miesiącu bądź też kwartale w którym firma została zamknięta.