Działalność leśna – podatek

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Podatek leśny jest świadczeniem na rzecz gminy na terenie której prowadzona jest działalność leśna do której zalicza się gospodarowanie lasem

Pobierany jest też z terenów, gdzie gospodaruje się zwierzyną, urządzaniem, ochroną, utrzymywaniem i powiększaniem upraw leśnych a także pozyskiwaniem i sprzedażą w stanie niezmienionym drewna, żywicy, kory, igliwia, karpiny, choinek oraz płodów runa leśnego. Podstawą do jego wyliczenia jest powierzchnia lasu wyrażona w hektarach.

Do jego zapłaty zobowiązani są osoby wykorzystujące grunty pod działalność leśną tj:
 • Właściciel gruntów leśnych,
 • Posiadacz samoistny gruntów leśnych,
 • Użytkownik wieczysty.

  • Obowiązek podatkowy spoczywający na powyższych osobach musi zostać spełniony poprzez wpłatę wyliczonej kwoty w następujących terminach kwartalnych:
   • Do 15 marca,
   • Do 15 maja,
   • Do 15 września,
   • Do 15 listopada.
   Należy pamiętać również, że kwota obowiązującego podatku nie będzie zawsze w takiej samej wysokości. Jako podstawę do obliczenia wysokości bierze się równowartość ceny 0,220 m3 drewna która została obliczona na podstawie średniej sprzedaży uzyskanej przez nadleśnictwo w pierwszych trzech kwartałach roku poprzedzającego. Podatek leśny może być jednak niższy – organ ustawodawczy dał bowiem możliwość niższych opłat z tytułu podatku leśnego nawet o 50 %jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:
   • Podatek dotyczyć będzie lasów ochronnych,
   • Rezerwatów przyrody,
   • Parków narodowych.
   Oprócz wyżej wspomnianych do kompetencji rady gminy należy także zmiana wysokości ceny średniej drewna które sprzedaje się na jej terenie (uchwała rady gminy w tej sprawie) – obniżenie ceny spowoduje więc także obniżenie wysokości podatku dla osób zajmujących się działalnością leśną.