Zajęcie komornicze w firmie. Jak przebiega?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej zawsze związane jest z zaciąganiem zobowiązań finansowych. Dopóki przedsiębiorca posiada płynność i ma żadnych problemów z ich spłatą, to wszystko jest w porządku. Sytuacja pogarsza się w momencie, gdy brakuje funduszy na uregulowanie należności.

Niespłacanie zobowiązań może skończyć się zajęciem komorniczym. Jak ono wygląda? Jakie prawa przysługują przedsiębiorcy? Wszystko wyjaśni się po przeczytaniu tego tekstu!

Czy działanie komornika jest zgodne z prawem?

Chociaż praca komornika bardzo często porównywana jest do działania firm windykacyjnych, to ma on więcej praw. Przede wszystkim komornik ma bardziej rozległe kompetencje. Może więc zająć rachunki bankowe, mienie ruchome oraz nieruchomości. Przysługuje mu też możliwość osobistego stawienia się w domu bądź firmie przedsiębiorcy. Natomiast windykator nie ma takich uprawnień. Komornik zawsze działa z ramienia sądu rejonowego, co oznacza, że nie może wykonać jakiejkolwiek czynności bez dokumentów opatrzonych pieczątką właściwego sądu, czyli tzw. klauzulą wykonalności. Jeśli takiego oznaczenia nie będzie, komornik może odmówić wykonania zajęcia mienia. W przypadku, gdy pieczęć znajduje się na dokumentach, to komornik rozpoczyna swoje działanie. Jego głównym celem jest ustalenie, czy rzeczywiście doszło do zaniechania regulowania należności oraz, czy dłużnik ma majątek, z którego może spłacić, chociaż część zadłużenia.

Zajęcie komornicze w firmie - postępowanie.

Komornik, który posiada tytuł wykonawczy, ma za zadanie odzyskać zaległości w jak najwyższym zakresie. Pierwszym jego krokiem jest więc sporządzenie postanowienia o wszczęciu postępowania i wysłanie takiego dokumentu do dłużnika z potwierdzeniem odbioru (list polecony). Komornik zobowiązany jest poinformować osobę zadłużoną o stronach postępowania, wysokości długu, podstawę dochodzenia należności oraz ostateczny czas na spłatę zobowiązania. Powinien też zaznaczyć, że brak reakcji lub kwestionowanie czynności komorniczych będzie równoznaczne z wszczęciem egzekucji. Jeżeli się ona rozpocznie, to komornik może zająć praktycznie każde mienie należące do przedsiębiorcy. W skład majątku wchodzą nieruchomości, mienie ruchome i oczywiście środki finansowe. Zarówno te zgromadzone w gotówce, jak i na koncie w banku.

Zajęcie komornicze w firmie - ograniczenia komornika.

Mimo że komornik ma stosunkowo szerokie pole do działania, to ustawodawca wprowadził ograniczenia dotyczące zajęcia mienia. Na mocy ustawy komornik nie może zająć tych przedmiotów, które są niezbędne do prowadzenia działalności. Z tym że to przedsiębiorca musi udowodnić, że bez danej maszyny, czy też samochodu firma nie może działać. Jeśli egzekucja obejmuje takie przedmioty, to powinien on złożyć wniosek w sądzie o wyłączenia ich spod zajęcia. Jednak pod warunkiem, że wskaże inne mienie, które może zostać wyegzekwowane na poczet zadłużenia. Kiedy sąd otrzyma taki wniosek, wysłucha obie strony postępowania, weźmie pod uwagę ich interesy, a także uwzględni znaczenie firmy w sferze społecznej i gospodarczej. Wydając orzeczenie, sąd będzie kierował się przede wszystkim tym, aby nie doszło do upadłości przedsiębiorstwa i jego zamknięcia, a tym samym zwolnienia pracowników. Jeśli przychyli się do wniosku dłużnika, to komornik niezwłocznie zobowiązany jest zrezygnować z zajęcia danego mienia.
Podsumowując, unikanie kontaktu z komornikiem i ignorowanie wysyłanych dokumentów, nie rozwiąże problemów dłużnika. Znacznie lepiej jest dojść z nim do porozumienia i w miarę możliwości spłacić zobowiązania.