Wynik finansowy – co to takiego i o czym nas informuje?

Kategoria: | |
Program do faktur
Wynik finansowy przedsiębiorstwa to różnica między jego przychodami a kosztami poniesionymi w celu ich uzyskania w danym okresie sprawozdawczym (najczęściej jest to rok kalendarzowy). Jeśli rachunek wyników jest dodatni, określa się go mianem zysku, jeśli zaś wynik finansowy ma wartość ujemną – mówimy o stracie.

Wynik finansowy (w księgowości używa się również innych określeń, np. rachunek wyników, wynik księgowy, wynik działalności) to podstawowe źródło wiedzy o kondycji przedsiębiorstwa. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja finansowa firmy, czy przynosi ona zyski, które można inwestować czy też notuje straty, wobec czego trzeba wprowadzić oszczędności lub zaplanować restrukturyzację. Rachunek wyników jest potrzebny zarówno samemu przedsiębiorcy, który na jego podstawie może podejmować określone działania biznesowe, jak również bankom, jeśli firma stara się np. o kredyt inwestycyjny.

Zgodnie z polskim prawem, wynik finansowy przedsiębiorstwa jest wyliczany na podstawie bilansu. Służy m.in. do wyliczania podatków i stopy dywidendy (w przypadku spółek akcyjnych). Rachunek wyników musi zostać zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym. Warto pamiętać, że dokument ten służy do zgłaszania danych finansowych urzędowi skarbowemu oraz Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.

Wyróżnić można kilka rodzajów wyniku finansowego:
  • wynik finansowy ze sprzedaży – jest to różnica między przychodami firmy a kosztami poniesionymi w celu ich osiągnięcia
  • wynik finansowy z działalności gospodarczej brutto – jest to wynik finansowy, podczas którego obliczania bierze się pod uwagę operacje finansowe przedsiębiorstwa odzwierciedlone w przychodach (np. odsetki z lokat, zyski ze sprzedaży inwestycji) i kosztach finansowych (np. odsetki od kredytów, straty ze sprzedaży inwestycji)
  • wynik finansowy brutto – jest to wynik finansowy z działalności gospodarczej brutto po uwzględnieniu nadzwyczajnych zysków i strat
  • wynik finansowy netto – jest to wynik finansowy brutto po odliczeniu podatku dochodowego
Jeśli prowadzeniem księgowości firmy nie zajmuje się tradycyjne biuro rachunkowe, bardzo ciekawą opcją dla przedsiębiorców chcących przygotować rachunek wyników firmy jest księgowość online. Specjalne programy i aplikacje – takie jak Intaxo – w szybki oraz prosty sposób umożliwiają przygotowanie pełnego wyniku finansowego, będącego znakomitym odzwierciedleniem kondycji przedsiębiorstwa. Księgowość tego typu jest łatwa w obsłudze, bezpieczna i na bieżąco aktualizowana, dzięki czemu wszystkie generowane dokumenty są zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami.