Czym jest wynik finansowy przedsiębiorstwa?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Wynik finansowy to różnica pomiędzy przychodami przedsiębiorstwa a kosztami ich uzyskania w wybranym okresie sprawozdawczym. W księgowości jest nazywany również zamiennie wynikiem księgowym lub wynikiem działalności. Dodatni wynik finansowy to inaczej zysk, zaś ujemny – strata.

Wynik finansowy odzwierciedla kondycję finansową przedsiębiorstwa, pokazuje w jaki sposób kształtują się przychody i koszty firmy, przedstawia jakie wyniki zostały osiągnięte podczas zwykłej działalności gospodarczej, a jakie w wyniku nadzwyczajnych operacji finansowych.

Wynik finansowy przedsiębiorstwa prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym. Nie jest to jednak dokument sporządzany jedynie na potrzeby wewnętrzne firmy, a stanowi również podstawę zgłoszenia danych w urzędzie skarbowym oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wyróżnia się kilka rodzajów wyniku finansowego:
 • wynik finansowy ze sprzedaży – różnica pomiędzy wielkością przychodów pozyskanych ze sprzedaży a kosztami ich osiągnięcia
 • wynik finansowy z działalności operacyjnej - wynik finansowy ze sprzedaży z uwzględnieniem pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, niewynikających z podstawowej działalności jednostki gospodarczej przedsiębiorstwa
 • wynik finansowy z działalności gospodarczej brutto – wynik finansowy, który uwzględnia skutki operacji finansowych przedsiębiorstwa odzwierciedlone w przychodach (np. wypłata dywidendy, odsetki, zyski ze zbycia inwestycji, aktualizacje wartości inwestycji, nadwyżki związane z różnicami kursowymi) i kosztach finansowych (np. odsetki, straty ze zbycia inwestycji, aktualizacje wartości inwestycji, przewaga ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi)
 • wynik finansowy brutto - wynik finansowy z działalności gospodarczej brutto z uwzględnieniem nadzwyczajnych zysków i strat; wynik finansowy brutto może wystąpić w postaci zysku brutto lub straty brutto
 • wynik finansowy netto - wynik finansowy brutto po odliczeniu podatku dochodowego; wynik finansowy netto może wystąpić w postaci zysku netto lub straty netto

W Polsce wynik finansowy przedsiębiorstwa jest obliczany na podstawie bilansu. Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości stanowi on podstawę do naliczania podatków, a w przypadku spółek akcyjnych podstawę obliczenia stopy dywidendy.

Istnieją dwa warianty ustalania wyniku finansowego:
 • wariant porównawczy
 • wariant kalkulacyjny
Czynniki kształtujące wynik finansowy:
 • sprzedaż produktów, materiałów i towarów
 • inne przychody operacyjne
 • przychody finansowe
 • zyski i straty nadzwyczajne
 • koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów
W przypadku, gdy przedsiębiorstwo osiągnęło dodatni wynik księgowy czyli zysk wówczas występuje jeszcze jeden czynnik zmniejszający wynik finansowy, to znaczy obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.

Do obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego brutto są zaliczane:
 • podatek dochodowy
 • wypłaty z zysku w przedsiębiorstwach państwowych
 • wypłaty z zysku w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa