Wykup samochodu osobowego z leasingu po zakończeniu umowy.

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Wiele osób, które brało samochody na leasing są zainteresowane ich wykupieniem po zakończeniu takiej umowy. Jest to jedna z najczęściej wybieranych form przy nabyciu pojazdu przez osoby, które zajmują się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Dzieje się tak, ponieważ z rozwiązania takiego płynie wiele wymiernych korzyści.

Można tutaj zaliczyć przede wszystkim fakt, że dany przedsiębiorca, który jest zainteresowany takim rozwiązaniem ma sposobność do wykupu pojazdu za cenę o wiele niższą, niż cena rynkowa. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób prowadzących własną działalność gospodarczą każdego roku z takiego rozwiązania decyduje się korzystać. Należy również dodać to, że wykup samochodu leasingowego traktuje się, jako dostawę towaru. Pojazd, który został przez przedsiębiorcę wykupiony może zostać wpisy, jako środek trwały, bądź też takie działanie można ująć, jako nic innego, jak jednorazowe koszty firmowe.

W przypadku wykupienia pojazdu, gdy jego wartość przekracza 10 tysięcy złotych należy powiedzieć w szczególności to, że podatnik ma obowiązek wprowadzenia takiego samochodu do ewidencji środków trwałych, ale również ciąży na nim obowiązek dokonania amortyzacji na podstawie stworzonego planu amortyzacji. W przypadku dokonania amortyzacji wykupionego pojazdu za wartość początkową musimy przyjąć cenę nabycia pojazdu, która była należna zbywcy oraz powiększona o koszty związane z jego zakupem. Koszty takie muszą każdorazowo zostać powiększone nie później niż do dnia, w którym auto zostało przekazane do używania oraz pomniejszone o naliczenia VAT-u, jak również skorygowane o ewentualne różnice kursowe.

Kiedy następuje utrata prawa do wykupu samochodu osobowego z leasingu?

Utrata prawa do wykupu samochodu osobowego z leasingu następuje przede wszystkim wtedy, gdy nastąpiło przekroczenie wymagalnego terminu na realizację takiego wykupu. W związku z tym, jeżeli nastąpi brak płatności i jednoczesne niezłożenie stosownego oświadczenia to jest to podstawą do skierowania sprawy do firmy windykacyjnej. Firma, od której otrzymaliśmy samochód do użytkowania na podstawie leasingu może w takiej sytuacji niezwłocznie żądać od nas zwrotu samochodu osobowego. A to skutkuje niczym innym, jak tym, że leasingobiorca traci całkowitą możliwość wykupu takiego pojazdu. Spłata wszystkich rat za leasing samochodu jest niepodważalnym warunkiem do tego, aby przedsiębiorca mógł zachować prawo do wykupu użytkowanego przez siebie samochodu. I nie ma od tej kwestii jakichkolwiek odstępstw.

Czy istnieje sposobność do wydłużenia umowy poprzez rozkładanie wykupu na raty?

W chwili obecnej coraz więcej firm leasingowych daje możliwość wydłużenia umowy poprzez rozkładanie wykupu samochodu na raty. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że wartość wykupu pojazdu jest w większości przypadków symboliczna (około 1 procenta początkowej wartości pojazdu). Natomiast niekiedy wykup może być trochę większy. W takiej sytuacji warto skorzystać z możliwości wydłużenia umowy przez rozkładanie wykupu na raty. Trzeba jednak zaznaczyć, że taką chęć powinniśmy wcześniej zgłosić do firmy leasingowej, od której użytkujemy samochód. Najlepiej zrobić to około trzech miesięcy przed planowanym zakończeniem umowy. Nie powinniśmy tego czasu pominąć, ponieważ firmy leasingowe przypominają swoim klientom o zbliżającym się terminie zakończenia umowy leasingu. Dlatego nie powinniśmy z tym działaniem czekać do ostatniego momentu. Wtedy będziemy mieli pewność, że wszystko przebiegnie w sposób bezproblemowy.