Długi przedsiębiorcy a ich widoczność w KRS.

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
KRS to nic innego, jak Krajowy Rejestr Sądowy. Jest to baza danych, która składa się z trzech rejestrów. Można do nich zaliczyć: rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń, jak również rejestr dłużników niewypłacalnych.

W bazie tej są przechowywane informacje odnośnie cywilnoprawnych zobowiązań przedsiębiorcy, który podlega wpisowi do takiego rejestru. W przypadku wpisu długów przedsiębiorcy do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się z urzędu:
  • osoby fizyczne, które zajmują się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, lecz ogłoszono ich upadłość
  • podmioty, które na podstawie orzeczenia sądu upadłościowego zostały pozbawione możliwości prowadzenia własnej firmy
  • podmioty, które zalegają ze spłatą swojego zadłużenia przez okres dłuższy niż sześć miesięcy
Kiedy długi przedsiębiorcy zostaną wykreślone z takiej bazy przez sąd rejestrowy?

Długi przedsiębiorcy zostaną wykreślone z takiej bazy przez sąd rejestrowy w przypadku, gdy zajdzie sytuacja uchylenia, bądź też zmiany postanowienia, na których podstawie wpisy takie zostały do KRS wykonane. Oczywiście nie podlegają one ujawnieniu. Trzeba także zaznaczyć przede wszystkim to, że wpisy takie mają możliwość zostać usunięte również na wniosek przedsiębiorcy. Wniosek złożony przez przedsiębiorcę w przedmiocie takiej sprawy może zostać złożony dopiero wtedy, gdy po dokonaniu wpisu zapadło orzeczenie, że wpisana należność do KRS nie istnieje, bądź też dane zobowiązanie po prostu wygasło. W przypadku wygaśnięcia zobowiązania taki fakt powinien być w odpowiedni sposób potwierdzony przez orzeczenie, bądź też zaświadczenie odpowiedniego organu. Wpisy, które zostały wykreślone w całości nie są objęte ujawnieniem.

Przez jaki okres czasu może pozostać wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym może pozostać nawet przez okres siedmiu lat, licząc od momentu powstania takiego wpisu. Aczkolwiek istnieje tutaj pewny wyjątek. Otóż taki, że wpisy mogą zostać wykreślone automatycznie nawet po upływie dziesięciu lat, licząc od dnia ich powstania. Taka sytuacja może mieć miejsce przede wszystkim w przypadku wpisów osób, które zostały pozbawione przez sąd upadłościowy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, ale również w przypadku podmiotów, które zostały pozbawione pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, bądź też pełnomocnika w spółce handlowej.

Umorzenie egzekucji, a wpis do KRS.

Warto zaznaczyć, że w przypadku umorzenia egzekucji w dalszym ciągu może widnieć wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Aczkolwiek dzieje się to tylko w niektórych przypadkach. Należy w takiej sytuacji pamiętać, że dzieje się wyłącznie tak wtedy, gdy z egzekucji nie będzie sposobności uzyskania sumy wyższej, niż wynosiły koszty egzekucyjne. W przypadku, gdy zamierzamy wykreślić dane z Krajowego Rejestru Sądowego to niezbędne będzie tutaj właściwe orzeczenie sądu, bądź też stosowane oświadczenie dłużnika oraz wierzyciela.

Jakie podmioty są wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego?

Do Krajowego Rejestru Sądowego są wpisywane takie podmioty jak: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółdzielnie, spółki akcyjne, jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe przedsiębiorstwa, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, europejskie zgrupowania interesów europejskich, oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terenie naszego kraju, ale również spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.