Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym określa się nic innego, jak przede wszystkim swojego rodzaju orzeczenie, które charakteryzuje się tym, że zostaje wydawane wyłącznie na podstawie pozwu wniesionego do sądu.

Pozew taki musi zostać wniesiony za pośrednictwem strony www.e-sad.gov.pl. E-sąd musi być właściwy rzeczowo niezależnie od tego, jaka jest wartość przedmiotu danego sporu. Z możliwości takiej korzysta bardzo duża ilość wierzycieli, ponieważ jest to proces w sposób znaczący ułatwiony, dzięki któremu istnieje możliwość na wyegzekwowanie długu od osoby, która w sposób nieterminowy spłacała swoje zobowiązania finansowe.

Postępowanie upominawcze, które jest prowadzone w sposób elektroniczny różni się tym od postępowania tradycyjnego, że istnieje tutaj sposobność dokonywania wszelkich czynności procesowych bez potrzeby jakiegokolwiek wychodzenia z domu. Warto także dodać przede wszystkim to, że powód ma jednak stosunkowo większą liczbę obowiązków, a ich spełnienie zaje gwarancję o wiele wyższej ochrony pozwanego. Taki nakaz zapłaty może zostać wydany, gdy powód dochodzi zapłaty określonej sumy pieniężnej i bez względu na to, jaka jest jej wysokość.

W jakich przypadkach nakaz zapłaty nie będzie mógł zostać wydany?

Jest kilka sytuacji, podczas których nie będzie możliwe wydanie nakazu zapłaty, a można do nich zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak:
  • nie jest znane miejsce pobytu strony pozwanej
  • zaspokojenie danego roszczenia jest uzależnione w głównej mierze od świadczenia wzajemnego
  • stan faktyczny, który przedstawił powód budzi wiele wątpliwości
Trzeba także zaznaczyć w szczególności to, że w elektronicznym postępowaniu upominawczym w chwili obecnej nie mogą zostać prowadzone roszczenia, które w przeszłości stały się wymagalne. Taka sytuacja ma miejsce, gdy wymagalność roszczenia miała miejsce trzy lata przed wniesieniem pozwu.

Co może zrobić dłużnik, gdy komornik dostarczy mu nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Jeżeli komornik dostarczy dłużnikowi nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym to może on przede wszystkim złożyć sprzeciw od takiego nakazu zapłaty. Złożenie sprzeciwu powinno odbywać się wraz z jednoczesnym złożeniem wniosku o przywrócenie terminu do jego złożenia. Należy również podkreślić, że komornik jest zobowiązany przekazać dłużnikowi nie tylko zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, ale również pouczenie o sposobności wniesienia środka zaskarżenia na wystąpienie takiej sytuacji. Osoba w stosunku, do której został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym ma też możliwość wniesienia wniosku w przedmiocie zawieszenia postępowania prowadzonego przez komornika. Wiele osób z takiej możliwości korzysta, ponieważ w sposób znaczący wydłuża do przeprowadzenie całego procesu odnośnie spłaty przez nas danego zadłużenia.

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-Sąd

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez e-Sąd może odbyć się zarówno w formie tradycyjnej, jak również w formie elektronicznej. W zależności od tego, jak będzie nam wygodniej. Ważną informacją jest to, że do takiego sprzeciwu nie jesteśmy zobowiązani załączać jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. Jeżeli w sposób prawidłowy uda nam się wnieść taki sprzeciw to nakaz zapłaty traci moc w całości. W takiej sytuacji nasza sprawa zostaje przekazana do sądu według właściwości ogólnej. Należy też pamiętać, że takiego sprzeciwu nie można wnieść w dowolnym momencie. Można tego dokonać wyłącznie w ciągu dwóch tygodni, licząc od dnia otrzymania nakazu zapłaty.