Wydatki w ramach kilometrówki

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
W ramach tzw. kilometrówki przedsiębiorcy mogą rozliczać wydatki związane z wykorzystywaniem w celach firmowych samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, oczywiście jedynie do wysokości limitu.

Każdy przedsiębiorca, który do prowadzenia działalności wykorzystuje samochód osobowy niewprowadzony do ewidencji środków trwałych, w celu rozliczenia związanych z tym kosztów ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki. Na jej podstawie właściciele firm mogą wliczyć w koszty wydatki poniesione na użytkowanie samochodu w celach służbowych do wysokości limitu, wynikającego z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km przebiegu. W 2016 r. wynoszą one:
 • dla samochodu o pojemności do 900 cm3 - 0,5214 zł,
 • dla samochodu o pojemności od 900 cm3 - 0,8358 zł.
Ważne jest przy tym, że samochód musi być własnością lub współwłasnością podatnika, bądź też jest użytkowany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia.
W ramach kilometrówki rozliczać można rozmaite wydatki związane z używaniem auta na potrzeby prowadzonej działalności. Są to m.in. koszty:
 • najmu lub dzierżawy auta,
 • zakupu benzyny, oleju napędowego lub gazu,
 • wymiany płynów w samochodzie (olej, płyn do szyb, płyn hamulcowy),
 • zakupu smarów i preparatów do czyszczenia,
 • badań diagnostycznych,
 • przeglądów okresowych,
 • napraw i zakupów części,
 • myjni,
 • przejazdu autostradami,
 • postoju na parkingu,
 • ubezpieczenia OC i NNW,
 • ubezpieczenia AC (w wysokości nieprzekraczającej jej części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 tys. euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia).
Wszystkie poniesione wydatki muszą być przy tym odpowiednio udokumentowane, np. fakturą, rachunkiem lub paragonem.