Wybór formy opodatkowania – dlaczego jest tak ważny dla każdej firmy?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Uruchomienie własnej firmy wymusza na przyszłym przedsiębiorcy podjęcie wielu ważnych decyzji. Jedną z nich jest wybór najbardziej korzystnej formy opodatkowania działalności. Przesądza ona zarówno o wysokości podatku dochodowego oraz ewentualnych ulgach i preferencjach podatkowych.

Na dobrą sprawę przedsiębiorca musi zdecydować się na określoną formę opodatkowania jeszcze przed rozpoczęciem działalności – trzeba ją bowiem wskazać już w momencie składania do urzędu druku CEIDG-1. W polskim prawie istnieją cztery podstawowe formy opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych: zasady ogólne (skala podatkowa), podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Należy mieć świadomość, że to jedna z najważniejszych decyzji dotyczących przedsiębiorstwa – przesądza ona o wysokości płaconego podatku dochodowego oraz prawie do korzystania z różnych ulg i preferencji. Równie ważny jest fakt, że z niektórych form opodatkowania mogą skorzystać tylko określone rodzaje działalności gospodarczej.

Zasady ogólne

Zasady ogólne to forma opodatkowania, polegająca na opodatkowaniu dochodów według skali podatkowej. Jest ona zależna od wysokości dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. W przypadku dochodów do kwoty 85 528 zł stawka podatku wynosi 18%, zaś dochodów powyżej tej sumy – 32%. Co ważne, dochodem przedsiębiorstwa są przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania (czyli wszelkie wydatki poniesione w związku z prowadzoną działalnością). Firma opodatkowana w ten sposób ma obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych, ale z drugiej strony – przedsiębiorca ma możliwość korzystania z ulg podatkowych lub wspólnego rozliczania się z małżonkiem bądź dzieckiem (w przypadku osób samotnie je wychowujących).

Podatek liniowy

W tym przypadku stawka podatku dochodowego wynosi 19% bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Podobnie jak w przypadku skali podatkowej, przedsiębiorca ma prawo wliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z prowadzoną działalnością, ale nie może skorzystać z kwoty wolnej od podatku, ulg podatkowych oraz możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub dzieckiem. Ogólnie, podatek liniowy jest korzystny dla osób bezdzietnych niepozostających w związku małżeńskim o dochodach wynoszących ponad 100 000 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jak sama nazwa wskazuje, w tym przypadku podatek płaci się od przychodów, więc przedsiębiorca nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Ważne jest to, że z tej formy opodatkowania mogą skorzystać jedynie niektóre rodzaje działalności gospodarczej, a same stawki ryczałtu są różne i wynoszą – w zależności od przedmiotu działalności – 3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20% Co do zasady, ryczałt jest przeznaczony dla podatników, którzy uzyskali przychód z działalności prowadzonej samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro. Nie mogą natomiast z niego skorzystać m.in. właściciele aptek i lombardów, a także osoby wykonujące tzw. wolne zawody.

Karta podatkowa

W przypadku karty podatkowej wysokość płaconego podatku nie jest powiązana z faktycznie osiąganym dochodem. Stawki podatki są uzależnione m.in. od rodzaju wykonywanych usług, wielkości miejscowości, w której jest prowadzona działalność, liczby zatrudnionych osób czy wieku podatnika. Co ważne, jest to forma opodatkowania przeznaczona dla ściśle określonych rodzajów działalności, związanych m.in. z handlem detalicznym żywnością, usługami rozrywkowymi, gastronomią, usługami edukacyjnymi itp. Pełna lista rodzajów działalności, które mogą skorzystać z karty podatkowej znajduje się w art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.