VAT w rolnictwie i faktura RR

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Rolnictwo uważane jest za specyficzną gałąź gospodarki i jako taka rozliczana jest na nieco odmiennych zasadach. By omówić sposoby opodatkowania rolnictwa w Polsce, należy najpierw ustalić, czym w świetle prawa jest działalność rolnicza.

Wg ustawy o podatku rolnym z dnia 15.11.1984r., „za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.” (Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431, z późniejszymi zmianami).

Obecnie, działalność rolnicza może być rozliczana w dwojaki sposób: na zasadach ogólnych VAT lub też w systemie ryczałtowym.

Stawki VAT w rolnictwie

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, na mocy Traktatu Akcesyjnego, w rolnictwie obowiązywała obniżona stawka VAT – 3%. Taka sytuacja trwała niestety jedynie przez 4 lata, dlatego tez od dnia 1.05.2008r., po nowelizacji ustawy (Dz. U. nr 74, poz. 444), obowiązywały już trzy, różne stawki podatku VAT od towarów i usług rolniczych: 3%, 7% oraz 22%. W styczniu 2011 roku, stawki podatku VAT w rolnictwie zostały podniesione, aktualnie wynoszą odpowiednio: 5% (na produkty rolne), 8% oraz 23%. Wprowadzenie trzech różnych stawek podatku VAT w rolnictwie, może być kłopotliwe, dlatego też, jeżeli nie jesteś pewien, która stawka obowiązuje przy sprzedawanych przez Ciebie produktach czy usługach, najlepiej zaczerpnij informacji na fachowych portalach podatkowo-księgowych, np. www.gofin.pl czy www.epodatnik.pl. Informacje o stawkach VAT na poszczególne usługi, możesz także znaleźć na portalach lokalnych ośrodków doradztwa dla rolników, takich jak: www.wodr.konskowola.pl. Dodatkowo, wszystkim tym, którzy prowadząc działalność rolniczą nie korzystają ze wsparcia księgowych, poleca się program intaxo. Jest to aplikacja wspierająca prowadzenie działalności. Dzięki niej można wystawiać faktury VAT oraz ewidencjonować koszty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – program ten jest na bieżąco aktualizowany, zatem wykorzystując go do codziennych zadań administracyjnych występuje mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu.

Ryczałt w rolnictwie i faktura RR

Zryczałtowany rolnik zwolniony jest z niektórych obowiązków podatkowych, np. z wystawiania faktur, składania deklaracji w urzędach podatkowych czy ewidencjonowania sprzedaży i zakupu towarów i usług. Oczywiście istnieje możliwość rezygnacji z tych przywilejów – rolnik ma możliwość przejścia na ogólne zasady opodatkowania (może stać się VATowcem), wypełniając (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku od towarów i usług), deklarację VAT-R. Takie uproszczone warunki przejścia na ogólne zasady opodatkowania, funkcjonują dopiero od 2011 roku.

Fakturowanie online

Załóż konto i wystawiaj faktury onlineZakładam konto


W przypadku zwykłej działalności, przedsiębiorca będący „na ryczałcie”, nie ma możliwości odliczania podatku od zakupionych maszyn czy wydatków poniesionych na inwestycje. Jednak w przypadku rolników jest nieco inaczej. Gdy rolnik sprzedaje produkt lub usługę tzw. czynnemu podatnikowi VAT (płatnikowi VAT), może otrzymać zwrot w wysokości 7% wartości sprzedaży. Warunkiem uzyskania tego typu zwrotu jest wystawienie przez kupującego, tzw. faktury RR (zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o VAT, to nabywca produktów i usług rolniczych zobligowany jest do wystawienia faktury).

Załóżmy, że rolnik sprzedaje swój produkt przedsiębiorstwu, będącym płatnikiem VAT. Może on jedynie wystawić rachunek, potwierdzający sprzedaż, jednak wówczas, przedsiębiorca nie będzie mógł odliczyć podatku od przeprowadzonej transakcji. Dlatego też, sprzedający dolicza w takim przypadku 7% do ceny produktu i właśnie te 7% określa się jako zryczałtowany zwrot podatku. Można powiedzieć, że w rzeczywistości, to kupujący dokonuje zwrotu podatku na rzecz rolnika, otrzymując tym samym podatek naliczony w wysokości 7%, który później odliczy od należnego podatku. By taka transakcja mogła zostać zrealizowana, kupujący musi wystawić rolnikowi tzw. fakturę RR.

Faktura RR różni się nieco od standardowych faktur VAT. Oprócz standardowych pozycji, powinna np. zawierać nr dowodu osobistego rolnika (lub innego dokumentu, stwierdzającego tożsamość), datę wydania i organ wydający, co więcej faktura taka musi zostać podpisana. Dodatkowo, należy sporządzić oświadczenie, w

którym dostawca deklaruje, że jest rolnikiem ryczałtowym, któremu przysługuje ulga podatkowa od towarów i usług, zgodnie z „artykułem 43 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o podatku od towarów i usług.” By przedsiębiorca mógł odliczyć zryczałtowany VAT, płatność za transakcję musi nastąpić przelewem, w terminie 14 dni od daty dokonania transakcji (chyba, że zawarta zostanie umowa o wydłużonym terminie płatności). Tytuł przelewu musi także zawierać numer faktury i datę jej wystawienia.

Przewiduje się zmniejszenie stawki zryczałtowanego zwrotu podatku z 7% na 6,5%, jednakże zmiana ta ma dopiero nastąpić od 1. Stycznia 2014 roku. W przypadku, kiedy rolnik ryczałtowy sprzedaje swoje produkty i usługi osobom nie będącym czynnymi podatnikami VAT, oczywiście nie ma możliwości wystawiania faktury RR, a cała transakcja dokumentowana jest jedynie zwykłym rachunkiem, potwierdzającym sprzedaż.

Jeśli jesteś rolnikiem i masz do czynienia z fakturami rr warto zapoznać się z oprogramowaniem do wystawiania faktur www.intaxo.pl