Uzyskanie zaświadczenia obciążone jest opłatą skarbową

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Obowiązek podatkowy ciąży na każdym przedsiębiorcy niezależnie od jego statusu. Podatnicy są jednak zmuszani przepisami prawa również do ponoszenia opłat dodatkowych tzn. para podatków. Wszystko za sprawą niezdecydowania organów podatkowych co do kwestii finansowania bieżących potrzeb państwa – co ma być finansowane z podatków a co z opłat skarbowych.

Co więcej wysokość ponoszonych opłat nie odpowiada faktycznemu stanowi wykonanych czynności których dana opłata dotyczy - ich wysokość zależy przede wszystkim od konieczności uzyskiwania przez firmę odpowiednich do jej działalności zezwoleń czy koncesji co oczywiście wiąże się wydaniem określonych decyzji za które będą pobierane opłaty. Oznacza to tyle, że jedni przedsiębiorcy będą ponosić opłaty z tego tytułu – drudzy natomiast nie będą ponosić ich wcale.

Przepisy prawa podatkowego jasno precyzują, iż opłatom skarbowym podlegają osoby fizyczne, osoby prawne a jak też jednostki organizacyjne osobowości prawnej nie posiadające jeżeli na ich wniosek dokonywane są czynności urzędowe oraz kiedy wnioskują o wydanie zaświadczenia lub koncesji. Z opłatą skarbową muszą liczyć się również przedsiębiorcy będący stronami zarówno w postępowaniu administracyjnym jak i sądowym.

Obciążonymi opłatą skarbową będą więc odpowiednio:
  • osoba będącej stroną postępowania,
  • pełnomocnik
  • przedsiębiorca
  • prokurent
Najczęściej opłaty skarbowe pobierane są z tytułu:
  • dokonania przez organ czynności tj. wydania potwierdzenia zgłoszenia podatku akcyzowego (kwota 170 zł) oraz potwierdzenie rejestracji czynnego podatnika VAT (także kwota 170 zł)
  • wydania przez organ zaświadczenia – zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem lub stwierdzające zaległość (21 zł), informacja o nadaniu numeru NIP podmiotowi, który o nie wystąpił (21 zł), zaświadczenie stwierdzające status podatnika VAT czynnego lub też zwolnionego (21 zł)
  • złożenia dokumentów – stwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa (prokury) a także jego wpisu, odpisu bądź kopii