Upadłość przedsiębiorstwa a prawa pracownicze

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Ogłoszenie przez pracodawcę niewypłacalności to dla pracownika bardzo trudne chwile – nie otrzyma on bowiem należnego m u wynagrodzenia w wyznaczonym terminie. Pracownik ma jednak na to szansę gdyż jego interesy chroni prawo.

Najważniejszym aktem w tym względzie jest ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych – niewypłacone przez pracodawcę wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę każdy pracownik może otrzymać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oczywiście pod pewnymi warunkami. Najważniejszym i jednocześnie determinującym tak naprawdę całą procedurę jest odpowiedź na pytanie czy jako pracownik o zwrot w ogóle możemy się ubiegać.

Odpowiedzią na to pytanie będzie więc to, czy firma w której pracowaliśmy rzeczywiście straciła zdolność do regulowania swych zobowiązań wobec nas. Jeżeli wyrokiem sądu przedsiębiorstwo zostanie postawione w stan upadłości likwidacyjnej jak też i z możliwością zawarcia układu z wierzycielami – co więcej niewypłacalność pracodawcy scharakteryzowana przepisem 8a ustawy mówi także, iż powstaje ona także w sytuacji gdy pracodawca nie jest we stanie wypełnić swych zobowiązań wobec pracowników w wyniku braku środków finansowych przez okres przekraczający 2 miesiące. W tym miejscu nie można zapomnieć jednak o osobach, które o świadczenia takie mogą się ubiegać. W świetle przepisów osobami uprawnionymi do wystąpienia z roszczeniem do funduszu poza pokrzywdzonym pracownikiem jest jego najbliższa rodzina, w przypadku zmarłego pracownika członkowie jego rodziny pobierający świadczenia w postaci renty rodzinnej. W dalszej grupie znajdziemy osoby które wykonywały czynności pracownicze lecz na innej podstawie niż umowa o pracę.

Co do samego przedmiotu ubiegania się o zwrot to przysługiwać on będzie w/w grupom w przypadku wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za usprawiedliwioną nieobecność pracy jak za niezdolność do wykonywania czynności pracowniczych będących skutkiem choroby. Poszkodowanym przysługuje tutaj także dodatek wyrównawczy, odprawa pieniężna odszkodowanie za krótszy niż zapisany w umowie okres wypowiedzenia a także co istotne wynagrodzenie wynikające z niewykorzystanego danym roku( ustanie stosunku pracy) urlopu wypoczynkowego.