Umowa-zlecenie - stawka godzinowa w 2018 r.

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
W związku z podwyższeniem poziomu najniższego wynagrodzenia krajowego, które w 2018 r. wynosi 2100 zł brutto, zwiększyła się również minimalna stawka godzinowa za pracę wykonywaną w ramach umowy-zlecenia. W 2018 r. wynosi ona 13,70 zł brutto za godzinę.

Umowa-zlecenie wciąż pozostaje jedną z najpopularniejszych w naszym kraju umów cywilnoprawnych, i to pomimo faktu, że na mocy nowych przepisów wynagrodzenie godzinowe wypłacane za pracę z tytułu umowy-zlecenia zostało uzależnione od wysokości płacy minimalnej. W 2018 r. najniższa krajowa wynosi 2100 zł brutto, więc wysokość minimalnej stawki godzinowej za umowę-zlecenie to 13,70 zł brutto za godzinę. Co ważne, przedsiębiorca zatrudniający zleceniobiorców na podstawie stawki godzinowej ma obowiązek prowadzić ewidencję ich czasu pracy – w takiej formie, by w razie kontroli organy mogły bezspornie stwierdzić, czy wymogi dotyczące minimalnej stawki godzinowej zostały zastosowane.

Umowa-zlecenie – co warto wiedzieć?

Warto też przypomnieć sobie podstawowe informacje dotyczące umów-zleceń w ogóle. Przede wszystkim więc są to umowy regulowane przy pomocy kodeksu cywilnego –zleceniobiorcy nie obowiązują regulacje zapisane w kodeksie pracy, a jedynie prawa wynikające bezpośrednio z treści umowy. Umowa-zlecenie powinna zostać zawarta na piśmie i zawierać opis przedmiotu zlecenia, czyli czynności, którą zleceniobiorca będzie wykonywał na rzecz zleceniodawcy.

Uwaga! Zatrudnienie zleceniobiorcy na podstawie umowy-zlecenia rodzi na zleceniodawcy obowiązek naliczania i odprowadzania za niego składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u. Zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko w przypadku, gdy zleceniobiorca posiada inny tytuł do ubezpieczenia, którego kwota jest równa lub wyższa niż minimalna krajowa (wówczas obowiązkowo opłacana jest jedynie składka zdrowotna). Dodatkowo, do ubezpieczeń ZUS nie trzeba również zgłaszać zatrudnionych na umowę-zlecenie studentów w wieku do 26. lat.

Od wynagrodzeń z umowy zlecenie przedsiębiorca musi naliczać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Nie jest konieczne składanie comiesięcznej deklaracji podatkowej. Należy tylko co miesiąc wyliczyć i opłacić zaliczkę w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.