Umowa zlecenie emeryta a składki ZUS w 2022.

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Zatrudnianie emerytów w ramach umowy zlecenia jest bardzo częstą praktyką. O ile możliwość podjęcia współpracy z osobą, która posiada prawo do emerytury, nie ulega wątpliwości, o tyle problematyczne może być ustalenie wysokości składek ZUS.

Jak kwestie składkowe wyglądają w 2022 roku?

Ustalenie podstawy do obliczenia składek - umowa zlecenie

Emeryci, którzy podejmują zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, zobowiązani są do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Fakultatywna pozostaje składka na ubezpieczenie chorobowe. Jak ustalić podstawę wymiaru składek? Otóż w przypadku, gdy umowa sztywno określa miesięczne wynagrodzenie, składki ZUS należy obliczyć na jego podstawie. Warto mieć na uwadze, że godzina pracy emeryta nie może zostać wyceniona na mniej, niż 19,70 zł brutto. Jeśli wynagrodzenie obliczane jest na podstawie ilości przepracowanych godzin, to podstawę wymiaru stanowi stawka godzinowa pomnożona przez ilość faktycznie przepracowanych w danym miesiącu godzin. Tutaj ponownie - stawka za godzinę nie może być niższa, niż 19,70 zł brutto.

Składki ZUS emeryta, a umowa zlecenie

Zatrudnienie emeryta w ramach mowy zlecenia wiąże się z koniecznością opłacania składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Składka na ubezpieczenie społeczne wynosi obecnie:
  • emerytalna - 9,76% podstawy wymiaru
  • rentowa - 1,5% podstawy wymiaru
Tymczasem wysokość stawki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. Co ważne, zobowiązania z tytułu składek ZUS zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie emeryta ma również zleceniodawca. Będzie on musiał odprowadzić do ZUS kwotę w wysokości:
  • 9,76% podstawy wymiaru - z tytułu ubezpieczenia emerytalnego
  • 6,5% podstawy wymiaru - z tytułu ubezpieczenia rentowego
  • 1,67% podstawy wymiaru - z tytułu ubezpieczenia wypadkowego
Za emeryta, który ukończył 55. rok życia (w przypadku kobiet) bądź 60. rok życia (w przypadku mężczyzn) pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Warto na to zwrócić uwagę, gdyż zwolnienie z obowiązku opłacania wymienionych składek zależy w rzeczywistości od wieku, a nie od posiadania statusu emeryta. Jeśli natomiast emeryt wyrazi chęć opłacania składki zdrowotnej, to wyniesie on 2,45% podstawy wymiaru.

W jakich sytuacjach emeryt jest zwolniony z opłacania składek ZUS?

Co do zasady, emeryci zobowiązani są opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, natomiast zleceniodawca musi także opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne, a w razie konieczności także na FP i FGŚP. Niemniej jednak w sytuacji, gdy emeryt zatrudniony jest dodatkowo na umowę o pracę i osiąga przynajmniej minimalne wynagrodzenie, będzie on musiał opłacać jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Nieco inaczej będzie w przypadku, gdy nastąpi zbieg tytułów do ubezpieczeń - dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy emeryt zawiera jednocześnie kilka umów zlecenie. Wtedy bowiem z tytułu każdej zobowiązany jest opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, dopóki łączna kwota przychodu nie osiągnie minimalnego wynagrodzenia krajowego. Z tytułu kolejnych umów będzie on zobowiązany opłacać jedynie składkę zdrowotną. Przyjmuje się, że składkę zdrowotną opłaca zleceniodawca, który zawarł z emerytem umowę najwcześniej. Należy mieć na uwadze, że to emeryt składa odpowiednio oświadczenia, na mocy których konkretny zleceniodawca może odstąpić od naliczania i regulowania składek na ubezpieczenie społeczne. Niemniej jednak, z tytułu każdej umowy wciąż należy odprowadzić składkę zdrowotną.