Ulgi które odliczysz bezpośrednio od podatku

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Wbrew obiegowym opiniom, że podatnikom nie przysługują ulgi z tytuły podatków jest co najmniej błędne – przysługują i to w znacznej ilości. Trzeba tylko wiedzieć które. Jedną z pierwszych o których pewnie nie wie znakomita większość podatników to składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Roczne zeznanie podatkowe uprawnia również do odliczeń podatkowych z tytułu ulgi na dzieci – zgodnie z przepisami podatnik będzie mógł zaliczyć tę ulgę o ile sprawuje w roku podatkowym opiekę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, pełni funkcję jego opiekuna prawnego a dziecko z nim zamieszkuje. Z możliwości odliczenia 1112,04 zł na każde dziecko mogą liczyć również rodziny zastępcze na mocy urzeczenia sądu czy na podstawie porozumienia w tej sprawie ze starostą. Ulga ta nie będzie przysługiwać jednak w sytuacji wstąpienia przez dziecko w związek małżeński lub też poprzez orzeczenie sądu zostało umieszczone w miejscu zapewniającym całodobowe utrzymanie w mocy przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Tak więc ulga na dzieci przysługiwać będzie przysługiwała:
  • Na każde małoletnie dziecko,
  • Na każde dziecko bez względu na jego wiek jeżeli otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny na podstawie odrębnych przepisów prawa,
  • Na każde dziecko poniżej lat 25 które nie uzyskało w roku poprzednim (2013) dochodów wyższych niż kwota wolna od podatku.
Trzeba jednak pamiętać, że zmiany przepisów podatkowych w roku 2014 wymusiły na podatnikach ubiegających się o tą ulgę także zmianę sposobu jej rozliczenia – ulgę ta będzie można odliczyć jednak nie jak poprzednio już za pierwsze dziecko lecz dopiero w przypadku posiadania dwójki dzieci – za trzecie dziecko przysługiwać będzie ulga w wysokości 1668, 12 zł w skali roku. Za czwarte i kolejne 2224,08 zł. Sytuacja ta budzi więc wiele kontrowersji, gdyż dotychczasowe przepisy dotyczyły każdego podopiecznego – dyskryminują więc rodziny posiadające tylko jednego potomka i nie uzyskujące dochodów na gospodarstwo domowe w wysokości 112000 zł (osobom samotnie wychowującym dzieci przysługuje połowa tej kwoty).

Z odliczeń podatkowych mogą także skorzystać osoby uzyskujące swoje dochody również poza granicami kraju. Z tego rozwiązania mogą skorzystać jedynie Ci, którzy przebywają w Polsce więcej niż połowę roku kalendarzowego – ulgę stanowić będzie różnica pomiędzy kwotą dochodów uzyskanych z pracy za granicą (metoda odliczenia proporcjonalnego) a kwotą obliczonego podatku przy metodzie wyłączenia z progresją. To jednak nie wszystkie ulgi na które mogą liczyć podatnicy. Kolejną uprawniającą do obniżenia podstawy opodatkowania jest ulga wynikająca z oszczędności uzyskanych poprzez systematyczne oszczędzanie poprzez kasy mieszkaniowe - prawa nabyte przed 01. 012002 rokiem przez podatnika uprawniające do odliczeń właśnie z tego tytułu.