Ulga rehabilitacyjna – zmiany w 2018 roku

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Od początku 2018 r. obowiązują korzystne zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej. Zwiększono kwotę dochodów osoby niepełnosprawnej, od której zależy możliwość rozliczenia ulgi, a także rozszerzono katalog możliwych do odliczenia wydatków związanych z utrzymaniem psa asystującego oraz użytkowania samochodu osobowego.

Ulga rehabilitacyjna to możliwość odliczenia od podatku wydatków na cele rehabilitacyjne oraz związanych z ułatwieniem codziennego funkcjonowania przez osobę niepełnosprawną. Z ulgi tej może skorzystać sam niepełnosprawny lub osoba, na utrzymaniu której się znajduje (współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe). Aby móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy rentę szkoleniową albo rentę socjalną lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia. Kolejnym warunkiem koniecznym do możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest odpowiedni poziom dochodów osoby niepełnosprawnej. Od 1 stycznia 2018 r. wynosi ona 10 080 zł – przedtem wynosiła 9120 zł.
Ulga rehabilitacja 2018 r. – szerszy katalog wydatków podlegających odliczeniu
Również od początku 2018 r. w uldze rehabilitacyjnej obowiązują korzystne dla osób niepełnosprawnych zmiany dotyczące odliczania od podatku wydatków poniesionych na utrzymanie psa asystującego (w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł) oraz używania samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia (także w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł). Oprócz tego, w ramach ulgi rehabilitacyjnej od podatku wciąż odliczać można m.in. wydatki na adaptację mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń ułatwiających codzienne funkcjonowanie, opłaty za turnusy rehabilitacyjne, pobyty w sanatoriach, zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne, pomoc przewodników dla osób niewidomych, opiekę pielęgniarską w domu, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, leki czy przewóz na zabiegi rehabilitacyjne.

Ulgi rehabilitacyjnej nie rozlicza się na deklaracjach podatkowych PIT-37 i PIT-36 – poniesione wydatki po prostu odlicza się od dochodu.