Ulga na złe długi w JPK-V7M i JPK-V7K

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Nierzetelni płatnicy, którzy pomimo upłynięcia terminu płatności za zakupione towary lub uzyskane usługi nie dokonali płatności, to codzienność polskich przedsiębiorców niezależnie od branży prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Jak należy rozwiązać kwestię nieuregulowanych płatności od strony podatkowej?

Najważniejsze informacje na temat ujęcia ulgi na złe długi w plikach JPK-V7M oraz JPK-V7K przedstawiono poniżej.

Ulga na złe długi – czym jest i kiedy można ją zastosować?

Ulga na złe długi oznacza możliwość odliczenia podatku od towarów i usług (podatku VAT) od przeterminowanych należności. Podatnik ma prawo do jej zastosowania w 90. dniu licząc od dnia, w którym minął termin płatności danej należności (do końca 2018 roku okres ten był dłuższy i wynosił aż 150 dni). Warto dodać, że o ile podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT na nieuregulowane płatności, to dłużnik ma obowiązek dokonania korekty in plus podatku VAT.

Kiedy można skorzystać z ulgi na złe długi? Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 89a ust. 2) wskazuje, że powinny zostać spełnione następujące warunki:
  • dostawa towaru (lub świadczenie usług) musi odbyć się na rzecz czynnego podatnika VAT;
  • zarówno wierzyciel (podatnik), jak i nierzetelny dłużnik, muszą mieć status podatnika VAT czynnego (stan na dzień poprzedzający dzień, w którym składa się deklarację podatkową uwzględniającą korektę w wyniku ulgi na złe długi). Ponadto, przedsiębiorstwo będące dłużnikiem nie może być w trakcie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
  • od dnia wystawienia faktury, w odniesieniu do której płatność nie została uregulowana, nie mogą minąć 2 lata (okres ten jest liczony od ostatniego roku, w którym faktura ta została wystawiona);
przy czym warto zauważyć, że kryteria te powinny być spełnione łącznie.

Ulga na złe długi a JPK-V7M/JPK-V7K

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi podatku od towarów i usług, korektę kwoty podatku VAT należnego o wysokość podatku z nieuregulowanej faktury należy wykazać w pliku JPK-V7M/JPK-V7K (JPK-V7M dotyczy podatników rozliczających podatek VAT w okresach miesięcznych, zaś JPK-V7K odnosi się do podatników stosujących kwartalny sposób rozliczeń). Co ważne, zmiana powinna zostać wykazana nie w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym wystawiono taką fakturę, lecz za miesiąc (bądź, w zależności od sposobu rozliczania podatku VAT, kwartał), w którym podatnik dokonuje korekty, tj. 90. dzień od upływu terminu płatności za fakturę. W sytuacji, gdy podatnik wygenerował plik JPK za bieżący okres – należy sporządzić jego korektę.

Co ważne, od czasu, gdy wprowadzono pliki JPK-V7M oraz JPK-V7K, podatnicy dokonujący odliczeń w ramach ulgi na złe długi nie mają już obowiązku wysyłać załącznika VAT-ZD (Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego). Jeśli chodzi o obecne deklaracje, kwotę odliczenia wynikającą z ulgi na złe długi należy uwzględnić w polu „KorektaPodstawyOpodt”, stosując oznaczenie nr 1. Oczywiście, w tej części należy umieścić także takie informacje, jak:
  • dane na temat kontrahenta,
  • numer faktury sprzedażowej,
  • data wystawienia faktury sprzedażowej,
  • kwota netto oraz wysokość podatku VAT.
Podsumowanie

Ulga na złe długi to rozwiązanie korzystne dla podatników podatku VAT, gdyż pozwala na odzyskanie przynajmniej części kwoty związanej ze środkami należnymi do zapłaty przez nierzetelnego dłużnika. Co ważne, w obecnych czasach, dzięki funkcjonowaniu deklaracji JPK-V7M/JPK-V7K, nie jest to dla podatnika czynność skomplikowana.