Nabywca i Odbiorca na fakturze

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Faktura jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym transakcję, zachodzącą pomiędzy dwiema stronami kupna/sprzedaży. Fakturę można wystawić w sposób papierowy oraz elektroniczny, jako e-fakturę. Wystawienie faktury i przekazanie jej odbiorcy automatycznie generuje obowiązki podatkowe dla obu stron. Dokument wystawia się zawsze w przynajmniej dwóch egzemplarzach, ale od niedawna przestało obowiązywać rozróżnienie dokumentów na oryginał i kopię.

Od momentu wprowadzenia do oficjalnego obiegu faktury jako dokumentu fiskalnego, posiada on ustalony schemat zapisu oraz ściśle określony zasób informacji, jakie muszą się tam znaleźć.

Nabywca, Odbiorca, Sprzedawca na fakturze

Na każdej fakturze muszą znaleźć się dane sprzedawcy. Sprzedawca to osoba mająca pośredni lub bezpośredni kontakt z klientem Do obowiązków sprzedawcy należy obsługa klientów oraz sama sprzedaż towarów lub usług. Sprzedawca widniejący na fakturze to jednocześnie podatnik, np. przedsiębiorca, właściciel firmy, odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procesu sprzedaży. Jeżeli w ślad za transakcją zostaje wystawiona faktura VAT, sprzedawca wpisany zostanie w rubrykę faktury jako podatnik oferujący towar czy usługę, również na fakturze z odbiorcą.

Nabywcą natomiast jest osoba kupująca dany towar czy usługę. Stanowi ona dla sprzedawcy drugą i jedyną stronę transakcji. Nie ma tu znaczenia, czy nabywca płaci za towar, stając się jego właścicielem, czy tylko korzysta z podmiotu faktury. Dane nabywcy muszą znaleźć się w treści faktury, również takiej, którą nazywa się fakturą z odbiorcą.

Odbiorcą faktury jest osoba odpowiedzialna za odbiór towaru czy usługi. Nie jest ona stroną transakcji dla sprzedawcy, przynajmniej z punktu widzenia podatkowego, dlatego dane odbiorcy nie są obowiązkowe w treści faktury. Podobny schemat dotyczy płatnika, który z punktu widzenia podatkowego również nie jest stroną transakcji, on wyłącznie płaci za usługę czy towar.

Faktura z odbiorcą

Faktura z odbiorcą jest dokumentem spełniającym wszystkie wymogi faktury, musi zatem zawierać wszystkie dane wymagane ustawą, musi zawierać:
 • datę wystawienia faktury
 • kolejny numer faktury
 • dane: sprzedawcy, czyli podatnika oraz nabywcy, oraz adresy pocztowe, służące do identyfikacji podatkowej
 • kilka dat: dokonania lub zakończenia transakcji sprzedaży towaru czy usługi albo datę otrzymania zapłaty, jeżeli miała ona miejsce awansem
 • dane towaru lub usługi: nazwę, ilość, miarę, cenę jednostkową netto
 • ewentualne rabaty czy obniżki ceny
 • wartość towarów lub usług netto
 • obowiązującą dla towaru czy usługi stawkę podatki VAT
 • sumę wartości sprzedaży netto, jeżeli zachodzi, z podziałem na część objętą stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną z podatku
 • kwotę podatku od wartości netto, także z podziałem dla poszczególnych stawek podatku VAT
 • sumę ogółem
W definicji faktury nabywca i odbiorca nie są tożsame. Nabywca towaru czy usługi nie musi z nich korzystać, nie musi nawet za nie płacić. A mimo to, z punktu widzenia podatkowego, jest jedyną stroną transakcji dla sprzedawcy. Odbiorca natomiast odbiera towar lub usługę. Płatnik nie musi być jednocześnie nabywcą, to osoba, która tylko płaci za towar czy usługę. Nabywca może być, i najczęściej jest, odbiorcą i płatnikiem, chociaż równie dobrze mogą to być dwie niezależnie osoby.

Wszystkie te niuanse mają znaczenie, szczególnie w świetle prawa podatkowego. Oczywiście profesjonaliści doskonale rozróżniają znaczenie wszystkich tych terminów, ale warto też, by amatorzy orientowali się chociaż pobieżnie w zasadach "czytania" faktury.