Terminy podatkowe zgodne z prawem

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Wypełnienie obowiązku podatkowego w pierwszej kolejności to obligatoryjne trzymanie się sztywnie narzuconych przez ustawodawcę terminów.

Niestety w ich przypadku bardzo często przedsiębiorcy mają problem z ich zrozumieniem – są one przedstawione w przepisach w dwójnasób – w postaci konkretnych dat jak i przedziałów czasowych odnoszących się do dni, tygodni a nawet miesięcy. Wśród przedsiębiorców szczególnie to drugie rozumienie terminów powoduje dużą konsternację – nie wiedzą bowiem dokładnie w jaki sposób mają je interpretować. Zanim zabierzemy się za wyleczenia terminów podatkowych, które obwiązują nasze przedsiębiorstwo musi pamiętać o jednej najistotniejszej kwestii – terminy podatkowe nie upływają w dni wolne od pracy.

Wyłączone zostają więc dni ustawowo wolne pod pracy a więc sobota, niedziela oraz dni świąteczne. Jeżeli więc ostateczny termin rozliczeń przypada na któryś z wymienionych dni ostatnim terminem rozliczenia się z osiągniętego dochodu będzie dzień następujący po dniu wolnym.

Jeśli natomiast początek terminu stanowi określone zdarzenie w celu obliczenia terminu w którym dokonać mamy rozliczenia pomija się właśnie dzień w którym owe zdarzenie miało miejsce. Końcem terminu będzie wówczas ostatni dzień z tych które zostały wyznaczone. Prowadząc pisemną korespondencji z urzędem skarbowym pamiętajmy o tym, że termin obwiązuje także jeżeli :

  • Pismo zostało przesłane w postaci elektronicznej do fiskusa wraz z otrzymaniem przez nadawcę urzędowego potwierdzenia jego odbioru
  • Pismo zostało złożone w polskim konsulacie lub nadane w urzędzie pocztowym
  • Pismo złożyła osoba aresztowana w organie administracyjnym aresztu a w przypadku osoby pozbawionych wolności - poprzez organ administracyjny zakładu karnego
  • Pismo doręczone zostało kapitanowi statku lub w dowództwie jednostki wojskowej przez członka statku morskiego lub żołnierza

Należy podkreślić również, że wyżej wskazane zasady doręczeń korespondencji urzędowi skarbowemu obowiązują również sam organ a nie tylko podatnika. Urząd skarbowy jest zobowiązany do rozstrzygnięcia danej sprawy w określonych ustawowo terminach. W przypadku dłuższych terminów wyrażonych np. w tygodniach terminy rozliczeń kończą się wraz z upłynięciem dnia tygodnia który odpowiada pierwszemu dniu terminu. Jeżeli więc pierwszym dniem terminu będzie czwartek jego ostateczny termin również przypadnie na czwartek.