Sprzedaż zdjęć w Internecie a podatek

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Sprzedaż internetowa staje się coraz bardziej popularna. Jej zakres obejmuje różnorodne produkty, w tym także produkty cyfrowe, takie jak np. zdjęcia. Taka sprzedaż biznesowa jest kwalifikowana jako usługi elektroniczne i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Usługa elektroniczna

Zgodnie z prawem usługi elektroniczne to usługi świadczone za pośrednictwem Internetu lub sieci elektronicznych, a ich świadczenie ze względu na swój charakter jest zautomatyzowane. Usługi elektroniczne obejmują między innymi następujące czynności:
  • dostawa produktów cyfrowych i ich oprogramowania, wersji zmodyfikowanych i zaktualizowanych,
  • dostęp i pobieranie obrazów, zdjęć i wygaszaczy ekranu,
W związku z tym korzystanie z technologii informatycznych do przesyłania zdjęć i filmów w postaci cyfrowej jest uważane za usługę elektroniczną (art. 2 pkt 26 ustawy o VAT).

Wbrew powszechnemu przekonaniu sprzedaż zdjęć nie ma nic wspólnego z dostarczaniem towarów. Art. 2 pkt 6 ustawy o VAT zawiera definicję towarów, w której za towary uznajemy rzeczy, ich części oraz wszelkie formy energii. W świetle prawa cywilnego rzeczy są rzeczami materialnymi. Dlatego, gdy zdjęcie ma formę materialną, czyli wydrukowane, jest ono w świetle prawa towarem. Jeśli jest w formie cyfrowej, nie będzie to rzecz materialna (towar), ale usługa.

Właściwa kwalifikacja

Usługi elektroniczne to nie tylko wykorzystanie Internetu jako środka komunikacji między dostawcami a odbiorcami towarów. Aby sprzedaż zdjęć i filmów była traktowana jako usługi elektroniczne, muszą być spełnione warunki określone przepisami prawa. Produkty w formie cyfrowej nie występują w tradycyjnych formach materiałowych (wydruki papierowe).

Cechą produktów cyfrowych jest to, że po umieszczeniu ich na stronie internetowej dostawcy każdy kupujący może je pobrać nieograniczoną liczbę razy. Ich dostawa odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Usługi elektroniczne – miejsce opodatkowania

Ustalenie, że sprzedaż zdjęć w formie cyfrowej jest usługą elektroniczną, to jeszcze nie wszystko. W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, miejscem podatkowym świadczenia usługi jest kraj, w którym znajduje się podatnik (art. 28c ustawy o podatku od towarów i usług). Jest to ogólna zasada, a w niektórych przypadkach mogą wystąpić wyjątki. Jednym z wyjątków są usługi elektroniczne (w myśl art.28k ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niepodlegających opodatkowaniu jest siedziba, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu podmiotów niepodlegających opodatkowaniu.

Powyższa treść wskazuje, że miejscem opodatkowania świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest ich miejsce zamieszkania, a nie kraj, w którym znajduje się podatnik. Dlatego podatnicy powinni zarejestrować się do celów VAT w każdym kraju/regionie, w którym zamieszkuje nabywca. Aby ułatwić życie podatnikom, od 1 stycznia 2019 r. ustawa wprowadziła wyjątki od tej reguły.

W przypadku spełnienia następujących warunków (art. 28k ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług) przepis ten nie ma zastosowania:
  • biuro sprzedawcy znajduje się w krajach UE;
  • świadczenie usług drogą elektroniczną konsumentom w innych krajach UE;
  • łączna wartość usług elektronicznych (bez kwoty podatku) w trakcie roku podatkowego oraz w poprzednim roku podatkowym nie była wyższa niż równowartość 10 tysięcy euro w walucie państwa członkowskiego.
Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, to miejscem świadczenia usług jest kraj siedziby sprzedawcy - Polska.