Spis z natury na rozpoczęcia działalności

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Podatnicy na dzień rozpoczęcia działalności mają za zadanie sporządzić spis z natury oraz wpisać dane do księgi podatkowej. Okazuje się, że o takim spisie nie musimy zawiadamiać właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Co podlega spisowi z natury? Czym cechuje się to pojęcie? O czym warto pamiętać?

Spis z natury na rozpoczęcie działalności

Warto zauważyć, że spisowi podlegają:
 • towary handlowe,
 • surowce podstawowe i pomocnicze,
 • produkcja w toku,
 • półwyroby,
 • wyroby gotowe,
 • braki oraz odpady.
Co ciekawe, nie zawsze na dzień rozpoczęcia działalności podatnik posiada składniki majątku, jakie podlegałyby spisowi. Jednakże przepisy jasno wskazują, że taki spis należy sporządzić. W takim wypadku w księdze, pod pozycją 1, wpisujemy informację odnośnie tego, że spis z natury na dany dzień wynosi 0 zł. Jeśli podatnik na dzień rozpoczęcia działalności posiada składniki majątku podlegające spisowi, powinien on na arkuszu sporządzić dokument z danymi pozycjami.

Arkusz spisu z natury

Na arkuszu umieszcza się dane dotyczące rodzaju towarów, jednostki miary, ilości stwierdzonej w trakcie sporządzania dokumentu, cenę złotych i groszach za jednostkę miary oraz wartość (pomnożenie ilości towaru przez jego cenę jednostkową). Nie zapominajmy o tym, że w dokumencie umieszczamy też łączną wartość spisu i klauzulę "Spis zakończono na pozycji...". Poza wyżej wymienionymi danymi, w spisie umieszczamy imię i nazwisko właściciela firmy, datę sporządzenia dokumentu i podpisy osób sporządzających spis, uczestniczących w spisie oraz popis właściciela zakładu i wspólników. Bardzo ważny jest fakt, że wycena spisu powinna być dokonana do 14. dnia od dnia jego zakończenia.

Cechy spisu z natury

Spis z natury na rozpoczęcie działalności jest pierwszą pozycją księgi. Jest on wpisany do księgi według danych rodzajów i składników lub w jednej pozycji, jeśli zestawienie szczegółowe będzie przechowywane razem z księgą. Warto zauważyć, że przyjęło się wpisywać wartość spisu w podatkowej księdze w 10 kolumnie (Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu). Nie jest to jednoznaczna z bezpośrednim zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów wartości zakupionych towarów przed rozpoczęciem działania firmy i ujętych w takim spisie. Trzeba mieć na względzie to, że remanent początkowy ma wpływ na koszty dopiero podczas obliczania dochodu z działalności (art. 24 ust. 2 ustawy o pdof). Po wpisaniu spisu do księgi, najlepiej jest podkreślić tę pozycję, co pozwoli uniknąć błędów w trakcie sumowania kosztów.

Obowiązek spisu z natury

Obowiązek sporządzania spisu z natury wynika z przepisów prawnych. Zgodnie z prawem, podatnicy są zobowiązani do sporządzenia tego dokumentu:
 • na dzień 1 stycznia,
 • na końcu każdego roku podatkowego,
 • na dzień rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego,
 • w razie zmiany wspólnika,
 • w razie utraty w ciągu roku prawa do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • w przypadku zmiany proporcji udziału wspólników,
 • na dzień likwidacji działalności.
Podsumowują warto stwierdzić, że spis z natury na dzień rozpoczęcia działalności jest bardzo ważnym dokumentem. Sporządza się go na specjalnym arkuszu, gdzie wykazujemy towary, półwyroby, produkcję w toku, w nawet odpady i braki. To pierwsza pozycja w księdze, która jest określona w przepisach prawnych. Obowiązek spisu z natury dotyczy wielu przedsiębiorców, co warto mieć na uwadze. O spisie nie trzeba zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego. To czynność, z jaką poradzi sobie każda osoba prowadząca działalność gospodarczą.