Ryczałt a strata z lat ubiegłych – co warto wiedzieć?

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Podczas prowadzenia działalności gospodarczej – niezależnie od branży, w jakiej działa dane przedsiębiorstwo – należy stale liczyć się z ryzykiem poniesienia straty w danym okresie rozliczeniowym. W jaki sposób należy ująć stratę z lat ubiegłych w przypadku przedsiębiorców, którzy rozliczają się według specyficznej formy, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Odpowiedź na to pytanie jest tyle istotna, ponieważ w przypadku ryczałtu – w odróżnieniu od innych form opodatkowania – podstawą do naliczenia podatku jest osiągany przychód, nie zaś dochód.

Strata na działalności – czym w ogóle jest?

Zgodnie z przepisami prawa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (a także innych regulacji prawnych, do których zalicza się między innymi ustawa o rachunkowości), strata z działalności gospodarczej pojawia się wówczas, gdy w danym okresie rozliczeniowym (czyli roku podatkowym) koszty uzyskania przychodu okażą się być niższe niż przychody osiągnięte ze sprzedaży towarów i usług oraz pozostałe przychody (np. ze zbycia majątku trwałego).

Przedsiębiorcy rozliczający podatek dochodowy na zasadach ogólnych mają prawo do rozliczenia straty w ciągu 5 kolejnych lat, przy czym wartość obniżenia dochodu w każdym z lat podatkowych nie może przekroczyć 50% wartości poniesionej straty (możliwe jest zatem np. odliczenie straty w 3 następnych okresach podatkowych w następujących proporcjach: 40%, 30% oraz 30%). Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi minimalny okres, przez który można odliczać stratę z lat ubiegłych, wynosi 2 lata.

Ryczałt ewidencjonowany a strata z lat ubiegłych – czy możliwe jest odliczenie straty?

Wielu przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwo rozliczane na zasadach ryczałtu zastanawia się, czy także w ich przypadku strata poniesiona z tytułu działalności gospodarczej może obniżyć przychód w następnych latach? Jest to ważne, ponieważ w wariancie tym niemożliwe jest osiągnięcie straty – podstawę opodatkowania podatkiem stanowi wyłącznie przychód bez uwzględnienia kosztów jego uzyskania.

W takim wypadku możliwe jest odliczenie straty w sytuacji, gdy w poprzednich latach podatkowych dany przedsiębiorca rozliczał się na zasadach ogólnych (tzn. według skali podatkowej) lub z zastosowaniem podatku liniowego. Strata poniesiona w poprzednich okresach obniży przychód rozliczany według podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt a strata z lat ubiegłych – o czym jeszcze należy pamiętać?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinni pamiętać o jeszcze jednej istotnej kwestii, tzn. możliwości rozliczania straty wyłącznie w ramach jednego źródła. Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: jeśli właściciel przedsiębiorstwa uzyskuje dochody z kilku różnych źródeł (oprócz działalności gospodarczej rozliczanej ryczałtowo może być to także np. inne przedsiębiorstwo, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, dochody uzyskiwane na rynku kapitałowym itd.), to poniesioną stratę z działalności ryczałtowej może odliczyć tylko i wyłącznie od dochodu osiągniętego z działalności tego samego
przedsiębiorstwa.

Ponadto, jeśli podatnik rozliczający się na zasadzie ryczałtu uzyskuje przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu, to powinien dokonać odliczeń od każdego przychodu z uwzględnieniem proporcji, w jakiej w danym roku uzyskiwane są przychody.