Rodzaje biznes planów

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Biznes plan to szczegółowy opis działalności gospodarczej wraz z obliczeniami i perspektywami rozwoju na najbliższe lata. Jest to podstawowy dokument, pozwalający obiektywnie ocenić przedsiębiorczą inicjatywę.

Dla właściciela firmy jest on „mapą nawigacyjną”, pomagającą dostać się z punktu „A” do punktu „B”. W naszym poprzednim artykule można się dowiedzieć więcej o tym, czym jest, komu służy i przez kogo jest sporządzany biznes plan [dodać hiperłącze]. W niniejszym artykule zastanowimy się nad jego typologią.

Nie istnieje jednolita klasyfikacja biznesplanów. W zależności od celów, zadań i odbiorców, dla których przygotowywany jest dokument, można wyróżnić kilka typów klasyfikacji. Najczęściej wyróżniane są następujące rodzaje biznesplanów:

a. ze względu na zakładany harmonogram prac firmy
 • strategiczny (długoterminowy) - zestaw podstawowych zadań firmy oraz metody ich realizacji w długim okresie czasowym (ponad 5 lat)
 • taktyczny (średnioterminowy) - charakteryzuje się zakładaniem znacznie krótszych terminów na osiągnięcie celów biznesowych (od 3 do 5 lat). Ten typ wykorzystywany jest do wspierania planów strategicznych oraz zawiera bardziej precyzyjną listę działań i zadań
 • operacyjny (krótkoterminowy) – określa zarządzanie biznesem w ciągu najbliższego roku
b. ze względu na grupę docelową
 • dla pracowników - wewnętrzny biznesplan, który jest przygotowywany wyłącznie do użytku wewnętrznego w przedsiębiorstwie
 • dla klientów lub partnerów (z reguły przedstawiający ogólne kierunki, wskaźniki i założenia biznesowe)
 • dla inwestorów (wykorzystywany głównie podczas prezentacji, mający na celu pozyskanie nowych inwestorów)
 • dla instytucji rządowych
c. ze względu na zakładane cele biznesowe
 • pozyskiwania funduszy (pożyczek, dotacji)
 • tworzenia lub rozwijania firmy (nowe kierunki, produkty ,itd.)
 • do użytku zewnętrznego (udostępniane na zewnątrz)
Inne rodzaje biznesplanów:
 • ekonomiczny
 • produkcyjny
 • marketingowy
 • organizacyjny
 • techniczny
 • edukacyjny, itp.
Biznesplan pomaga:
 • określić pośrednie i końcowe cele firmy
 • sprecyzować główne kierunki biznesu: rynki sprzedaży, konkurencję, marketing, itd.
 • wyznaczyć główne strategiczne i taktyczne metody i narzędzia do osiągnięcia celów
 • określić kluczowe mierniki i parametry oceny efektywności działań poszczególnych działów firmy
 • oszacować planowany dochód i wydatki firmy
 • określić strukturę organizacyjną oraz kluczowe stanowiska w firmie
 • opisać niezbędne zasoby oraz źródło ich pozyskania
 • zaplanować harmonogram i kolejność działań
 • przewidzieć możliwe zagrożenia i trudności, a także sposoby ich rozwiązania
 • ocenić finansową, techniczną, produkcyjną sytuację w firmie, a także dostępne zasoby firmy, możliwości oraz realność osiągnięcia celów biznesowych oraz wykonania zamierzonych planów