Rejestracja firmy w 2016 r.

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Ustawodawca nie przewidział dla przyszłych przedsiębiorców żadnych zmian, które w nowym roku mogłyby ułatwić rozpoczęcie własnej działalności. Rejestracja firmy w 2016 r. będzie więc wyglądała tak, jak dotychczas.

Przypominamy, jakie instytucje trzeba odwiedzić oraz jakie dokumenty wypełnić, aby zarejestrować własną działalność gospodarczą.

 1. Urząd gminy lub miasta/Internet

  Pierwszym krokiem do założenia firmy jest jej rejestracja za pomocą formularza CEIDG-1, dostępnego m.in. na stronie www.ceidg.gov.pl oraz w każdym urzędzie miasta/gminy. Warto jednak pamiętać, że aby złożyć wniosek drogą elektroniczną należy posiadać podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpis potwierdzony profilem zaufanym w ePUAP. Złożenie formularza CEIDG-1 jest bezpłatne. Wpis jest dokonywany następnego dnia roboczego po złożeniu poprawnego wniosku.

 2. Urząd Statystyczny

  Bez obaw – nie trzeba tam udawać się osobiście. Wniosek CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON przez urząd statystyczny najbliższy miejscu zamieszkania lub wykonywania działalności. Jest on nadawany bezpłatnie w ciągu kilku dni.

 3. Bank

  Zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Należy więc udać się do wybranego banku i założyć tam firmowy rachunek.

 4. Urząd skarbowy

  Przy składaniu formularza CEIDG-1 przyszły przedsiębiorca dokonuje wyboru formy opodatkowania. Numer NIP pozostaje niezmieniony. Jeśli wymaga tego rodzaj prowadzonej działalności, należy w skarbówce dokonać zgłoszenia firmy jako podatnika VAT (druk VAT-R). Co ważne, od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorców dla celów VAT jest bezpłatna.

 5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Złożenie formularza CEIDG-1 jest równoważne z rejestracją w ZUS-ie jako płatnik składek. Jeżeli jednak przedsiębiorca również ma być ubezpieczony w ZUS-ie i płacić składki za siebie, musi dokonać dodatkowej rejestracji – albo elektronicznie (tu również potrzebny jest podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem) lub w placówce ZUS-u. Jeżeli firma zatrudni pracownika, przedsiębiorca ma 7 dni na zgłoszenie go do ZUS-u.


Co ważne, od 2013 r. firmy zatrudniające pracowników nie mają już obowiązku zgłaszania tego do Państwowej Inspekcji Pracy oraz sanepidu.